Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Septoplasti Sırasında Kullanılan Nazal Tamponların Kan Basıncı Üzerine Etkileri
 

Septoplasti Sırasında Kullanılan Nazal Tamponların Kan Basıncı Üzerine Etkileri

Dereköy S., Altuntaş A., Çelik A., Yılmaz M.D., Kaya D., Onrat E., Kahveci O.

Giriş: Burun tamponları nazal operasyonlarda sıklıkla kullanılırlar ve pasajın akut ve tam obstrüksiyonuna yol açarlar. Çalışmamızın amacı septoplasti sırasında kullanılan nazal tamponların hastaların sistemik kan basıncı üzerine etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metod: Çalışmamıza randomize olarak seçilen ve septum deviasyonu tanısıyla ameliyat önerilen 40 hasta (24 erkek, 16 kadın) dahil edilmiştir. Yaşları 18-55 (ortalama 31,3±10,4) arasında değişmekteydi. Hastalar 20’şer hastadan oluşan 2 gruba ayrıldı. 1. grupta ameliyat sonrası Merocel tampon kullanılırken 2. grupta transseptal sütür yöntemi uygulandı. Yaş ve cinsiyet bakımından gruplara benzer 20 kişilik bir kontrol grubu oluşturuldu. Tüm hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyatın 2. gününde (tamponluyken) 24 saatlik ambulatuar kan basıncı monitörizasyonuna tabi tutuldu. Veriler SPSS 10.0 programı kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Tampon konulan grupta, postoperatif 2. günde hastaların ortalama sistolik ve diastolik kan basınçlarının arttığı saptanmış ve bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Transseptal sütür konulan grupta ise ortalama sistolik ve diastolik kan basınçlarında hafif bir artış saptanmıştır, fakat ve bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Her iki grubun postoperatif ortalama sistolik ve diastolik kan basınçları karşılaştırıldığında, nasal tampon grubunun sonuçları belirgin derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Nazal tamponlara bağlı akut üst solunum yolu obstrüksiyonunun normotansif hastaların kan basınçlarında (hem sistolik hem diastolik) belirgin artışa neden olduğu saptanmıştır. Bu nedenle kardiyolojik ve vasküler hastalığı olanlarda tampon kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

The Effects Of Nasal Packs On Systemıc Blood Pressure After Septoplasty

Dereköy S., Altuntaş A., Çelik A., Yılmaz M.D., Kaya D., Onrat E., Kahveci O.

Objective:Nasal packs are widely used in nasal operations causing acute and complete obstruction of the nasal passage. The aim of this study was to investigate the effects of nasal packs on systemic blood pressure (BP) after septoplasty operations. Methods: Forty randomly selected patients (24 male, 16 female) aged between 18-55 (mean 31,3±10,4) with septal deviaton were included in our study. These patients were divided into two groups with twenty patients each. In the first group Merocel nasal packs were used after septoplasty and in the second group transseptal suturing was done. Sex and age matched twenty adults were assigned as controls. All the patients in the study groups were put onto 24-hour ambulatory blood pressure monitoring before septoplasty and on the second postoperative day (with nasal packs). The data were compared using SPSS 10.0 software. Results: The mean night systolic and diastolic BP were found to be significantly increased in the second postoperative day in nasal packing group (p<0,05). In the transseptal suturing group, the mean night systolic and diastolic BP were found to be slightly increased, but this changes were not statically significant (p>0,05). The BP levels were found significantly higher in the nasal packing group when the postoperative 2nd day mean night systolic and diastolic BP of both study groups were compared (p<0,05). Conclusion: Acute airway obstruction by nasal packs after nasal operations may lead to a significant increase in mean nocturnal systolic and diastolic BP in normotensive patients. Therefore care must be taken when nasal packs are used in patients with cardiologic and vascular diseases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale