Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Ataksi Telenjiektazili Hastada Primer Submandibular Bez Lenfoması: Olgu Sunumu
 

Ataksi Telenjiektazili Hastada Primer Submandibular Bez Lenfoması: Olgu Sunumu

Kıroğlu F., Kutluhan A., Çankaya H., Yuca K., Alıcı S., Bozkuş F.

Ataksi Telenjiektazi (AT, Louis-Bar sendromu), otozomal resesif kalıtım ile geçen, genellikle okülokutanöz telenjiektaziler, progressif serebellar ataksi, rekürren sinopulmoner enfeksiyonlar, artmış malignensi insidansı, radyoaktif ışın hipersensitivitesinin görüldüğü nadir bir klinik sendromdur. Kliniğimize ileri derecede solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve boyunda kitle yakınmaları ile başvuran, AT ve mental retardasyon tanıları ile nöroloji polikliniğince takip edilen, tetkiklerinde derin boyun enfeksiyonu ve primer submandibuler bez kaynaklı lenfoma tanısı konulan 22 yaşında erkek hasta sunulmuştur.

Prımary Submandıbulary Gland Lymphoma In A Patıent Wıth Ataxıa Telenjıektazıa:Case Report

Kıroğlu F., Kutluhan A., Çankaya H., Yuca K., Alıcı S., Bozkuş F.

Ataxia Telenjiektazia (AT, Louis- Bar syndrome) is a rare clinical syndrome that commonly shows oculocutanöz telengiectasia, progressive cerebellar ataxia, recurrent sinopulmonary infections, incresed incidence of malignancy, x-ray hypersensitivity, and autosomal recessive inheritance. We present a 22 year old man with respiratory distress, high fever and cervical mass admitted to our clinic. The patient following by the neurology clinic with the diagnosis of A-T and mental retardation. Lymphoma of submandibular gland origin and deep neck infection was revealed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale