Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Erken Evre (T1-2 N0) Oral Dil Kanserinde Tümör Kalınlığının Gizli Metastaz Oranlarına Etkisi Ve Boyuna Yaklaşım
 

Erken Evre (T1-2 N0) Oral Dil Kanserinde Tümör Kalınlığının Gizli Metastaz Oranlarına Etkisi Ve Boyuna Yaklaşım

Babila A., Önal B., Kocatürk S., Han Ü., Arıkök A.T.

Amaç: Bu çalışmada erken evre oral dil kanserinde tümör kalınlığı, gizli metastaz oranları araştırılmış ve boyuna yaklaşımımız tartışılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya erken evre skuamoz hücreli dil kanseri (T1-2NoMo) olan 22 hasta alındı. Hastalara primer tümör rezeksiyonuyla eş zamanlı elektif boyun diseksiyonu uygulandı. Histopatolojik incelemede gizli metastaz oranları ve tümör derinliğinin gizli metastaz gelişimine etkisi incelendi. Bulgular: 8 (%36) hastada gizli metastaza rastlandı. Gizli metastaz oranı T1 tümörler için %28, T2 tümörler için %40 bulundu. Tümör kalınlığı T1 tümörlerde ortalama 3.71 mm, T2 tümörlerde 8.33 mm saptandı. 3mm’nin altındaki tümörlerde gizli metastaza rastlanmadı. Tümör kalınlığının T evresine paralel olarak artış göstermesine rağmen (p<0.05) tümör derinliği ile gizli metastaz oranları arasında korelasyon saptanmadı (p>0.05). Sonuç ve Tartışma: 3 mm.den kalın tüm erken evre dil tümörlerinde, yüksek gizli metastaz riskinden ötürü elektif boyun diseksiyonu uygulanmalıdır.

TheEffect OfTumor ThıcknessTo OccultMetastases RatıosAnd ApproachTo NeckIn EarlyStaged (T1-2N0) OralTongueCarcınoma

Babila A., Önal B., Kocatürk S., Han Ü., Arıkök A.T.

Aim: In the present study, the tumor thickness and occult metastases to neck in early stage tongue carcinoma was evaluated and approach to neck was dissucced. Patients and Methods: 22 patients who had early stage squamous cell carcinoma (T1-2NoMo) in the oral tongue and no clinical metastasis in the neck have been included in the study. Elective neck dissection with primary tumor resection have been done all the patients at the same procedure. Occult metastases ratio and the affect of tumor thickness to occult metasseses was evaluated by the histopathological exemination. Results: Micrometastatic disease (pN+) has been detected in 8 patients (36%). Occult metastases ratios was 28% for T1, 40% for T2 tumors. The avarage tumor thickness was 3.71 mm for T1 and 8.33 mm for T2 tumors. No occult metastases have been detected tumors under 3 mm thickness. Although the tumor thickness was increasing according to T stage (p<0.05), the correlation between thickness and occult metastases was not found to be statistically significant (p>0.05). Discussion: The elective neck dissection should be done in all early stage tongue carcinoma because of high occult metastese risk accept tumors under 3 mm thickness.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale