Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Otoskleroz Cerrahisinde Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması Ve Sonuçları
 

Otoskleroz Cerrahisinde Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması Ve Sonuçları

Eryılmaz Z., Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Aydar L., Çerçi U.

Bu çalışmada cerrahi tedavi uygulanan otoskleroz olguları retrospektif olarak gözden geçirilmiş, uygulanan cerrahi teknikler ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Materyal ve Metod Ocak 1996- Aralık 2000 yılları arasında ameliyat edilmiş olan ve son kontrollerini yaptıran 243 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Revizyon cerrahisi gerektiren olgular çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalar uygulanan cerrahi tekniğe göre a)geniş fenestra stapedotomi, b) küçük fenestra stapedotomi, c)stapedektomi ve d) stapedoplasti olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. Geniş fenestra stapedotomide 0,6 mm piston çapı olan protezler; küçük fenestra stapedotomilerde 0,4 mm causse piston kullanılmıştır. Odyolojik kontrolde tüm olguların hava yolu ve kemik yolu eşikleri ile hava-kemik aralıkları not edildi. Hava kemik aralığı hesaplamasında 500Hz, 1000Hz ve 2000Hz ortalamaları kriter olarak alındı. Bulgular Uygulanan cerrahi teknikler sonrasında elde ettiğimiz işitme kazanımları açısından, istatistiksel olarak herhangi bir cerrahi tekniğin üstünlüğü bulunmamıştır. Sonuç Herkes tarafından kabul gören tek bir teknik olmamasına rağmen şu an için kabul gören major teknikler uygun olarak yapıldığı takdirde gayet iyi sonuçlar vermektedir.

Comparıson Of Dıfferent Otosclerosıs Surgery Technıques

Eryılmaz Z., Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Aydar L., Çerçi U.

In this study, otosclerosis patients who had surgical therapy were are retrospectively evaluated. The surgical techniques applied and their outcomes are discussed. Material & Method243 patients, who were operated between January 1996 and December 2000, and had their last check-up are included in this study. Patients that required revision surgery are excluded. Four groups are formed according the surgery technique applied: a) wide fenestra stapedotomy, b) small fenestra stapedotomy, c) stapedectomy, and d) stapedoplasty. Protheses with a diameter of 0.6 mm are used in wide fenestra stapedotomy, and those with a diameter of 0.4 mm in small fenestra stapedotomy. In audiological evaluation, the air and bone conduction thresholds and air-bone gaps are measured. In measuring the air-bone gap, the mean values at 500Hz, 1000Hz and 2000Hz are used. ResultsNone of the surgical techniques is statistically superior in terms of hearing improvement. Conclusion There is not a generally accepted surgical technique, but if properly applied, all have satisfactory outcomes.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale