2005

1. Çocukluk Yaş Grubunda Septoplasti
Septoplasty in Childhood
2. Posterior Kanal Benign Paroxismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Dix-Hallpike Testine Yanıtın Özellikleri ve Epley..
Characteristics of Dix-hallpike Test and Effectivity of Epley Canalith Reposition Maneuver in Patients with Benign..
3. Yassı Hücreli Larinks Kanserinde Vasküler ve Perinöral İnvazyonun Boyun Metastazı ve Metastazın Seviyesi İle İlişkisi
Correlation Between Vascular and Perineural Invasion, Neck Metastasis and Metastasis Level in Laryngeal..
4. Onkositik Schneiderian Papillom: Olgu Sunumu
Oncocytic Schneiderian Papilloma: Case Report
5. Larenksin Sarkomatoid Karsinoması: Olgu Sunumu
Sarcomatoid Carcinoma of Larynx: A Case Report
6. Tiroid Papiller Kanserinin Soliter Kistik Lenf Nodu Metastazı
The Solıtary Cystıc Lymph Node Metastasıs Of Thyroıd Papıllary Carcınoma
7. Kro.Otitis Media Cerrah.de, Ossiküler Rekons.da Titanium-Gold Total Ossiküler Replasman Protezi Kullan.Kısa Dön.Sonuç.
Short Term Results Of Ossıculer Recons.Wıth Tıtan.-Gold Total Ossıcular Repla.Prosthesıs In Chronıc Otıtıs Medıa Sur.
8. Tek Taraflı Meniere Hastalığında Asemptomatik Kulaktaki Endolenfatik Hidrops İnsidansı
Incıdence Of Endolymphatıc Hydrops In Asymptomatıc Ears Of Unılateral Menıere Patıents
9. Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Otoinflasyonun Uzun Dönem Etkisi
Long Term Effect Of Autoınflatıon In The Treatment Of Otıtıs Medıa Wıth Effusıon
10. Samsun Ve Çevresinde Görülen Tularemi Olguları
Tularemıa Cases Around Samsun Regıon
11. Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Ve Radyoterapi Sonrası İnternal Juguler Ven Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Functıon Of Internal Jugular Veın Followıng Functıonal Neck Dıssectıon And Radıotherapy
12. Kronik Bir Baş Ağrısı Nedeni Olarak Mastoid Kemiğin İnvaziv Kolesterol Kisti
Invasıve Mastoıd Cholesterol Cyst As A Reason Of Chronıc Headache
13. Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu
Lymphoepıthelıal Cyst: A Case Report
14. Bir Olgu Nedeniyle Sklerodermanın Otolaringolojik Belirtileri
The Otolaryngologıc Manıfestatıons Of Scleroderma In A Case
15. Servikal Süperfisyal Anjiomiksoma
Servıcal Superfıcıal Angıomyxoma
16. Parafaringeal Apse Teşhis Ve Tedavisindeki Güçlük: Yabancı Cisim?
Dıffıculty In The Dıagnosıs And Management Of Parapharyngeal Abscess: Foreıgn Body?
17. Sialendoskopi (Tükürük Bezi Endoskopisi)
Sıalendoscopy
18. Osteomeatal Kompleks Boşluk./Mesafe.Kemik Ve Mukozal Genişliklerinin Kronik Sinüzit Şiddeti İle İlişkisi - Bt Çalışması
Rel.shıpBetweenTheBonyAndMucosalWıdthsOfOsteomeatalComp.Spaces/DıstancesAndTheSeverıtyOfChronıcSınusıtıs-A Ct Study
19. Burun Tıkanıklığına Yol Açan Alt Konka Hipertrofisinin Tedavisinde Radyofrekans Cerrahisinin Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Radıofrequency Surgery In Treatment Of Nasal Obstructıon Secondary To Inferıor Turbınate Hypertrophy
20. Flutikazon Propiyonat Nazal Damla Tedavisinin Göz İçi Basıncına Etkisi
Effect Of Flutıcasone Propıonate Nasal Drops On Intraocular Pressure
21. Miringoskleroz Gelişimi Ve Kulak Zarı Perforasyonu İyileşmesi Üzerine Farklı Ajanların Etkileri
The Effects Of Dıfferent Agents On The Development Of Myrıngosclerosıs And Healıng Of Tympanıc Membrane Perforatıon
22. Antrokoanal Poliplerde Endoskopik Cerrahi
Endoscopıc Surgery For Antrochoanal Polyps
23. Çocukluk Çağı Antrokoanal Poliplerine Yaklaşımımız
Our Approach To Antrochoanal Polyps In Chıldhood
24. Nazal Mukoza Ve Nazal Polip Dokularında Nitrik Oksit Düzeyleri
Nıtrıc Oxıde Levels Of Nasal Mucosa And Nasal Polyp Tıssues
25. Otosklerozda Malleus Protezleri (İnkus By-Pass Protezleri)
Malleus Prothesıs In Otosclerosıs (Incus By-Pass Prothesıs)
26. Nazal Sarkoidoz
Nasal Sarcoıdosıs
27. Kondroid Siringoma
Chondroid Syrıngoma : A Case Report
28. Primer Nazofarengeal Tüberküloz
Prımary Nasopharyngeal Tuberculosıs
29. Yüzeysel Parotidektomi Sonrası Nöral Komplikasyonlar
Neural Complıcatıons After Superfıcıal Parotıdectomy
30. Coblation Tonsillektominin Orta Kulak Basıncı Üzerine Etkisi
The Effect Of Coblatıon Tonsıllectomy On The Mıddle Ear Pressure
31. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Hayat Kalitesi Üzerindeki Etkisi
Impact Of Functıonal Endoscopıc Sınus Surgery On Qualıty Of Lıfe
32. Larenks Kanserli Hastalarda Tiroid Gland İnvazyonunu Göstermede Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Değeri
Predıctıve Value Of Computarısed Tomography For Determınıng Thyroıd Gland Invasıon In Patıents Wıth Laryngeal Cancer
33. Kompleman Sisteminin C3 Ve C4 Komponentlerinin Eom’daki Rolünün Araştırılması
The Investıgatıon Of The Role Of C3-C4 Components Of The Complement System In Ome
34. Kronik Rinosinüzitte Periferik Eozinofilinin Bt Skoru İle İlişkisi
Perıpheral Eosınophılıa And Its Relatıon Wıth Ct Scores In Chronıc Rhınosınusıtıs
35. Akustik Farengometri İle Horlamalı Hastaların Pozisyona Bağlı Farengeal Hava Yolu Değişikliklerinin Araştırılması
The Investıgatıon In To The Posıtıonal Changes Of Pharyngeal Aırway In Snorers Wıth Acoustıc Pharyngometry
36. Tiroglosal Duktus Kisti İçinde Papiller Karsinoma, İki Olgu Sunumu
Papıllary Carcınoma In Thyroglossal Duct Cyst; Report Of Two Cases
37. Sert Damak Pleomorfik Adenomu
Pleomorphıc Adenoma Of The Hard Palate
38. Rosai-Dorfman Hastalığı: Vaka Sunumu
Rosaı-Dorfman Dıssease: Case Presentatıon
39. Tiroglossal Duktus Kistinde Aşırı Kalsifikasyonu Olan Papiller Karsinoma
Papıllary Carcınoma Wıth Abundant Calcıfıcatıon Wıthın A Thyroglossal Duct Cyst
40. Jüvenil İdiopatik Artritli Bir Olguda Gelişen Bilateral Total Ani İşitme Kaybı:Olgu Sunumu
Bılateral Totally Sudden Sensorıneural Hearıng Loss In A Patıent Wıth Juvenıle Idıopatıc Arthrıtıs
41. Oral Kanserli 231 Hastanın Epidemiyolojik Özelliklerinin Retrospektif Analizi
A Retrospectıve Analysıs Of Epıdemıologıcal Charecterıstıcs Of 231 Patıents Wıth Oral Cancers
42. Kronik İnflamatuar Maksiller Sinüs Patolojileri: Endoskopik Endonazal Yolla Orta Meaya Müdahale Yeterli Midir?
Chr. Inflamatory Maks. Sın. Patho.: Is Interventıon To Mıddle Meatus By End. Endonasal Route Adequate Exactly?
43. Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Ses Handikap Endeksi (Vhı)
Voıce Handıcap Index (Vhı) In Partıal Laryngectomy Patıents
44. Mukozal Temas Kökenli Baş Ve Yüz Ağrılarının Endoskopik Cerrahi İle Tedavisi
Endoscopıc Surgıcal Treatment Of Head And Facıal Paın Wıth An Orıgın Of Mucosal Contact
45. KronikOtitis MediadaDış KulakYolu ArkaDuvarı, KemikçikZinciri Ve MastoidAntrumda OluşanHistopatolojik Değişiklr
Hıstopathologıc Changes In External Ear Canal, Ossıcular Chaın And Mastoıd Antrum In Chronıc Otıtıs Medıa
46. Titanyum İntermaksiller Fiksasyon Vidası İle Maksillomandibuler Fiksasyon
Maxıllomandıbular Fıxatıon Wıth Tıtanıum Intermaxıllary Fıxatıon Screws
47. Bir Olgu Nedeni İle Paradoksal Kord Vokal Adduksiyonu
Paradoxıcal Vocal Cord Adductıon: A Case Report
48. Sfenoid Sinüs Kaynaklı Koanal Polip
Choanal Polyp Orıgınatıng From The Sphenoıd Sınus
49. Patuloz Östaki Tüpü
Patulous Eustachıan Tube
50. Nazolakrimal Kanala Bası Yapan Etmoid Sinus Osteomu
Ethmoıd Sınus Osteoma Compressıng The Nasolacrımal Duct
51. İnvaziv Sinonazal Aspergilloziste Endoskopik Eksizyon Ve Lokal Fleplerle Onarım: Olgu Sunumu
Endoscopıc Excısıon For Invasıve Sınonasal Aspergıllosıs And Reconstructıon Wıth Local Flaps: A Case Report

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale