Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Kro.Otitis Media Cerrah.de, Ossiküler Rekons.da Titanium-Gold Total Ossiküler Replasman Protezi Kullan.Kısa Dön.Sonuç.
 

Kro.Otitis Media Cerrah.de, Ossiküler Rekons.da Titanium-Gold Total Ossiküler Replasman Protezi Kullan.Kısa Dön.Sonuç.

Gültekin G., Güler G., Kandoğan T., Olgun L., Çerçi U.

Bu makalede titanium-gold total ossiküler replasman protezleri kullanılarak yapılan kemikçik rekonstrüksiyonunun kısa dönem sonuçları sunulmuş ve bunlar klinik uygulamada kullanılan diğer protez tipleri ile karşılaştırılmıştır. Materyal ve Metod Bu çalışma yaşları 13 ile 67 arasında değişen 10`u kadın 14`ü erkek 24 hasta ile yapılmıştır. Tüm vakalarda primer patoloji kronik kolesteatomlu otitis mediadır ve bunların hiç birisi revizyon vakası değildir. Tüm vakalara titanium-gold protez kullanılarak açık teknik timpanoplasti tip 3 yapılmıştır. Kontrol grubunu da aynı orta kulak patolojisi sebebiyle ameliyat olmuş 30 hasta oluşturmaktadır. Bu vakalarda da kullanılan protezler hariç aynı cerrahi teknik uygulanmıştır. Bu gruptaki hastaların 7 tanesine hydroxyapatite TORP, kalanına da hydroxyapatite polyethilen hybrid protez kullanılmıştır. Hem çalışma hem de kontrol grubu hastalarında protez üzerine ince bir tabaka konkal kartilaj konulmuştur ve zar rekonstrüksiyonunda da otogreft temporal kas fasyası ile yapılmıştır. 0.5, 1, ve 2 kHz de hava kemik aralıkları hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde independent-Samples T Test kullanılmıştır. Bulgular Post operatif işitme kazanımında her 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışma grubunda 2 vaka hariç tüm timpanik membranlar iyileşmiştir ve protezler stabildir. Sadece bir vakada konkal kartilajın kayması sonucu protez 4. ayda açığa çıkmıştır. Kontrol grubunda bir vaka hariç tüm hastalarda greftler 1. yıla kadar salim olarak izlenmiştir. Bir vakada ise hydroxyapatite TORP açığa çıkmıştır. Hava kemik aralığında altın standart (< veya =10 dB) araştırılırsa her 2 gruptan da 2 hastanın ameliyat sonrası hava kemik aralığının 10 dB`in altına indiği gözlenmiştir. Hava kemik aralığı çalışma grubundan 19 hastada ve kontrol grubundan 21 hasta da 11-20dB arasındadır. Hava kemik aralığı çalışma grubundan 3 hastada ve kontrol grubundan 6 hasta da 21-30dB arasında bulunmuştur. Kontrol grubundan bir hasta da ise işitme bozulmuştur. Sonuç Titanium-gold protezlerin ilk değerlendirmelerinde relatif olarak yüksek bir açığa çıkma oranı ile birlikte kabul edilebilir bir işitme sonucu elde edilmiştir. Bu protezler hydroxyapatite ve hydroxyapatite hybrid protezler ile aynı şartlarda kullanıldığı zaman aynı başarılı sonuçları vermektedir.

Short Term Results Of Ossıculer Recons.Wıth Tıtan.-Gold Total Ossıcular Repla.Prosthesıs In Chronıc Otıtıs Medıa Sur.

Gültekin G., Güler G., Kandoğan T., Olgun L., Çerçi U.

In this report, results of the applications of titanium-gold total ossicular replacement prosthesis are presented and they are compared with other types of prosthesis used in clinical practice. Material & Method This study was performed on 24 patients, 14 male and 10 female, aged between 13 to 67. In all patients, primary pathology was chronic cholesteatomatous otitis media, and none of them were revision cases. In all cases, canal wall down technique tympanoplasty type 3 was performed with titanium-gold prosthesis. A thin block of conchal cartilage was put over the plate of the prosthesis and ear drum was reconstructed with autograft temporalis muscle fascia in all cases. The control group consisted of 30 patients operated for same middle ear pathology. In these cases, surgeries were similar except the prostheses that have been used. In this group, in seven of patients pure hydroxyapatite TORP`s were used; in the rest, the choice was a hydroxyapatite polyethilen hybrid prosthesis. An average air-bone gap for all calculated frequencies of 0.5, 1, and 2 kHz was investigated in study and control groups. Statistical analysis is performed using Independent-Samples T Test. Results There was no statistically significant difference in post-operative hearing gain between control and study groups. In the study group all but two tympanic membrane healed well, in 22 cases, the prostheses remained stable. Only in one case the slipage of the cartilage cover caused a partial show up of prosthesis without extrusion at fourth mounth. In one out of 30 patients in control group, the grafts were intact up to 1 year, and in one case, extrusion of the hydroxyapatite TORP was seen. When the air-bone gap "gold standard" (i.e., < or =10 dB) was investigated in the main speech spectrum, 2 patients from the study group and 2 patients from the control group had post-operative air-bone gap < or =10 dB. An average air-bone gap between 11-20 dB was achieved in 19 patients in study group and in 21 patients in control group. A post-operative air-bone gap between 21-30 dB was achieved in 3 patients in study group and in 6 patients in control group. In one case in the control group, hearing was deteriorated. Conclusion Initial evaluation of the titanium-gold prostheses produced low extrusion rates with acceptable hearing results. We have found this prosthesis as successful as hydroxyapatite and hydroxyapatite hybrid prostheses, when used in a similar situations.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale