Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Osteomeatal Kompleks Boşluk./Mesafe.Kemik Ve Mukozal Genişliklerinin Kronik Sinüzit Şiddeti İle İlişkisi - Bt Çalışması
 

Osteomeatal Kompleks Boşluk./Mesafe.Kemik Ve Mukozal Genişliklerinin Kronik Sinüzit Şiddeti İle İlişkisi - Bt Çalışması

Koç C., Ünal B., Bilgili Y., Arıkan O.K.

Amaç: Etmoid infindibulum ve unsinat proses-orta konka boşluklarının kemik ve mukozal genişlikleri ve lamina paprisea-orta konka mesafesinin kemik genişliği ile maksiller, ön etmoid ve frontal sinüs patolojilerinin şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı. Yöntem ve Gereçler: Kronik sinüziti olan 49 hastanın paranazal sinüs bilgisayarlı tomografilerinden etmoid infindibulum ve unsinat proses-orta konka boşluklarının kemik ve mukoza konturları arasındaki mesafe ile lamina paprisea-orta konka mesafesi toplam 98 nazal yarıda ölçüldü. İnflamatuar patolojiler sinüs hacmindeki azalmaya göre yok, hafif (sinüs hacminin 1/3’ünden azı kapalı), orta (sinüs hacminin 1/3’ü ile 2/3’ü kapalı) ve şiddetli (2/3’ünden fazlası kapalı) olarak gruplandı. Osteomeatal kompleks düzeyinde bulunan septum deviasyonu, etmoid bulla overpnömatizasyonu, Haller hücresi, unsinat proses deviasyonu ve pnömatizasyonu, bulbar konka bulloza varlığı gibi anatomik varyasyonlar kaydedildi. Bulgular: Şiddetli maksiller ve ön etmoid sinüs patolojisi olanlarda kemik infindibulum ve mukozal infindibulum genişlikleri, şiddetli-orta derecede frontal sinüs patolojisi saptanan olgularda ise mukozal infindibulum genişliği, patoloji saptanmayanlara oranla dardı (p<0.05). Kemik infindibulum genişliği ile maksiller sinüzit şiddeti, mukozal infindibulum genişliği ile frontal, maksiller ve ön etmoid sinüzitlerin şiddeti ve mukozal unsinat proses-orta konka genişliği ile frontal sinüzit şiddeti arasında negatif ilişki saptandı. Otuzbeş (%71.4) olguda bir veya daha fazla anatomik varyasyon gözlendi. Lamina paprisea-orta konka ve mukozal infindibulum genişlikleri anatomik varyasyon olan yarı sinüslerde olmayan tarafa göre dardı. Sonuç: Osteomeatal kompleks mukozal patolojilerinin yanında kemik yapılar arası mesafelerdeki azalmalar da sinüs inflamatuar patolojilerinde rol oynamaktadır. Kemik infindibulum aralığının daralması maksiller sinüzit gelişimi ve ilerlemesi için önemli bir faktör olarak göze çarpmaktadır.

Rel.shıpBetweenTheBonyAndMucosalWıdthsOfOsteomeatalComp.Spaces/DıstancesAndTheSeverıtyOfChronıcSınusıtıs-A Ct Study

Koç C., Ünal B., Bilgili Y., Arıkan O.K.

Purpose: To investigate the correlation between the severity of the maxillary, anterior ethmoid and frontal sinusitis and the bony and mucosal widths of ethmoid infindibulum and uncinate process-middle concha spaces and the distance between lamina papyricea and middle concha. Materials and Methods: On paranasal computed tomography images of 49 patients with chronic sinusitis, the distances between bony and mucosal contours of ethmoid infindibulum and uncinate process-middle concha spaces, and between bony contours of lamina papyricea and middle concha were measured from 98 nasal sides. Inflammatory pathologies were groupped according to the decrease of the related sinus ventilation, as none, mild (less than 1/3), moderate (1/3 to 2/3) and severe (more than 2/3). Anatomic variations such as septal deviation, ethmoid bulla overpneumatisation, bulbar concha bullosa, uncinate process aeration and deviation, haller cells were recorded. Results: In cases with severe maxillary and etmoid sinusitis, the mucosal infindibulum and bony infindibulum distances and in cases with moderate-severe frontal sinusitis the mucosal infindibulum distance, were noted to be narrow than the cases with normal sinuses (p<0.05) There was a significant negative correlation between the bony infindibulum distance and the severity of maxillary sinusitis, between the mucosal infindibulum distance and the severity of frontal, maxillary and ethmoid sinusitis and between the mucosal distance of uncinate process-middle concha and the severity of frontal sinusitis (p<0.05). We noted at least one or more anatomic variations in 35 (71.4%) cases. Lamina papyricea-middle concha and mucosal infindibulum were narrow in cases with anatomic variations. Conclusion: Besides the mucosal changes of osteomeatal complex, the decrease between the distances of bony structures may also play a role in the ethiopathogenesis of the inflammatory sinus pathologies. The constriction of the bony infindibulum space seems to be an important factor for the development and progression of the maxillary sinusitis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale