Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Nazal Mukoza Ve Nazal Polip Dokularında Nitrik Oksit Düzeyleri
 

Nazal Mukoza Ve Nazal Polip Dokularında Nitrik Oksit Düzeyleri

Yıldırım İ., Kılıç M. A., Okur E., Kılınç M., İnanç F.

Amaç: Nazal polipozis (NP) paranazal sinüslerin kronik inflamatuvar bir hastalığı olup patofizyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Kronik inflamasyon, nitrik oksit (NO) gibi çeşitli metabolitlerin oluşumuna yol açmaktadır. NO immünite ve vücut savunmasındaki temel rollerinin yanında DNA hasarına yol açabilen mutajenik ve sitotoksik etkiler gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, nazal polip ve kontrol dokularında NO düzeylerini araştırmaktır. Metot: Dokular, endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 23 nazal polipozisli olgu ve septum deviasyonu ve konka hipertrofisi nedeni ile septoplasti ve konkaplasti uygulanan 14 olgudan alındı. Alınan dokular serum fizyolojik ile yıkanarak kan artıkları temizlendi. Dokular homojenize edildikten sonra satrifüje edildi ve NO ölçümü için süpernatan kullanıldı. Nitrik oksit düzeyi total nitrit olarak Griess metodu ile spektrofotometrik olarak ölçüldü. İstatistik analiz için Mann-Whitney U-testi kullanıldı. Bulgular: Ortalama NO düzeyi, nazal polip dokularında 0,0718 ± 0,0125 µmol/mg protein ve kontrol dokularında 0.0418 ± 0.006 µmol/mg protein olarak bulundu (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda nazal polip dokularında NO düzeyinin kontrollere göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Artmış NO oluşumunun hastalığın oluşumunda ve devamında bir rolü olabilir ancak NO’un NP’lerdeki rolünü aydınlatmak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Nıtrıc Oxıde Levels Of Nasal Mucosa And Nasal Polyp Tıssues

Yıldırım İ., Kılıç M. A., Okur E., Kılınç M., İnanç F.

Objective: Nasal polyp (NP) is a chronic inflammatory disease of the sinuses, pathophysiology of which is still unknown clearly. Chronic inflammation may lead to the production of various metabolites including NO. NO, along with its many essential roles in immunity and host defence, can also undergo reactions that may result in cytotoxic or mutagenic effects leading to direct DNA damage. The aim of the study was to investigate nitric oxide (NO) level in nasal polyps and normal mucosa. Methods: Tissue specimens were obtained from 23 patients undergone endoscopic sinus surgery for nasal polyposis and 14 patients (as a control group) undergone septoplasty and turbinoplasty for septal deviation and lower turbinate hypertrophy. All tissue specimens obtained were washed with physiological saline to remove blood. Tissues were homogenized and then centrifuged, and supernatants were used for NO measurement. NO level was measured as total nitrit by the method of Griess spectrophotometrically. For statistical analysis, Mann-Whitney U-test was used. Results: Mean NO level was found to be 0.0718 ± 0.0125 µmol/mg protein in polyps and 0.0418 ± 0.0060 µmol/mg protein in control nasal mucosa. In patients with NP, mean tissue NO levels were significantly higher than those of control nasal mucosa (P<0.05). Conclusion: The present study showed significant increase in NO level in NP tissues compared to control. Excess formation of NO may have a role in the development or maintenance of the disease but further studies are needed to elucidate the role of NO in NP.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale