Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Hayat Kalitesi Üzerindeki Etkisi
 

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Hayat Kalitesi Üzerindeki Etkisi

Kunt T., Kaplan Y., Yıldırım A., Kaplankaya F.

Amaç: Kronik rinosinüzit nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) uygulanan hastalarda FESCnin hayat kalitesi üzerindeki etkisini araştırmak. Yöntem: Hayat kalitesi düzeyleri hastaların Kronik Sinüzit İnceleme (KSİ) formuna operasyon öncesi ve operasyondan 1 yıl sonra verdikleri yanıtlara göre belirlendi. Bu yanıtlar semptoma dayalı KSİ skoru, tedaviye dayalı KSİ skoru ve toplam KSİ skoru olarak 3 grupta değerlendirildi. KSİ formu skor dağılımı 0 ile 100 arasında yapıldı ve 0 en kötü, 100 ise en iyi skoru gösterdi. Hastalar genel rinosinüzit hastaları, nazal polipli olanlar ve nazal polipi olmayanlar olarak 3 grupta incelendi. Operasyon öncesi ve 1 yıl sonraki skorlar kendi aralarında her 3 grup için istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca FESC öncesi ile 1 yıl sonrası KSİ skorunda ortaya çıkan farklar nazal polipli grup ile nazal polipi olmayan grup arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: FESC öncesine göre her üç skor ortalama değerleri bütün gruplarda operasyondan 1 yıl sonrasına göre bir artma gösterdi. Bütün gruplarda her üç skorun operasyon öncesi ve sonrası değerleri arasında istatistik olarak belirgin fark saptandı. KSİ skorunda FESC öncesi ile 1 yıl sonrasında ortaya çıkan farklar nazal polipi olan grupta nazal polipi olmayan gruba göre belirgin olarak yüksek bulundu. Sonuç: FESC hem nazal polipi olan hem de nazal polipi olmayan kronik rinosinüzitli hastalarda hayat kalitesini artıran bir tedavi yöntemidir. Ancak, hayat kalitesindeki artış nazal polipi olan hastalarda daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

Impact Of Functıonal Endoscopıc Sınus Surgery On Qualıty Of Lıfe

Kunt T., Kaplan Y., Yıldırım A., Kaplankaya F.

Purpose: To determine the impact of functional endoscopic sinus surgery (FESS) on the quality life of the patients whom has been performed FESS for chronic rhinosinusitis. Method: The quality of life of the patients was determined with the inquiry of Chronic Sinusitis Survey (CSS) answered by the patients. The answers were studied in 3 groups as symptom score of CSS, medication score of CSS and total score of CSS. The distributions of the scores were between 0 to100, and 0 was representing the worst and 100 the best score. Patients are also grouped as ones with general rhinosinusitis, ones with nasal polyp, and ones without nasal polyp. Preoperative CSS scores and scores of 1 year after FESS were statistically analyzed in all groups. The differences of CSS score before FESS and 1 year after FESS between the ones with nasal polyp and the ones without nasal polyp were also statistically analyzed. Results: All 3 scores were increased for all groups 1 year after the FESS and there were statistically significant differences between preoperative scores and the scores of 1 year after the operation for all groups. Also the increases of CSS score before FESS and 1 year after FESS in the ones with nasal polyp were significantly more than and the ones without nasal polyp. Conclusion: FESS is a treatment modality which increases the quality life of the patients of chronic sinusitis with or without nasal polyps. But, the increase of the quality of life is more prominent in the ones with nasal polyps.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale