Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Larenks Kanserli Hastalarda Tiroid Gland İnvazyonunu Göstermede Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Değeri
 

Larenks Kanserli Hastalarda Tiroid Gland İnvazyonunu Göstermede Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Değeri

Gerek M., Akçam T., Karahatay S., Söken H., Bozlar U.

Amaç: Bilgisayarlı tomografinin (BT) larenks kanserli hastalarda izlenebilen tiroid bezi invazyonunu ortaya koymadaki başarı oranının saptanması. Materyal ve Metod: 1993 ve 2004 yılları arasında total larenjektomi ile birlikte lezyon ağırlıklı taraf tiroidektomi uygulanmış, ortalama yaşları 59.02±9.60 olan (38 ve 84 arasında değişen) 46 erkek olgunun kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların preoperatif çekilmiş BT görüntülemeleri tiroid bezi invazyonu açısından yeniden değerlendirilmiş ve sipesmenlerden elde edilen histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Olguların tümüne total larenjektomi ve boyun diseksiyonları uygulanmıştır. Kırk olguda (%86.8) hemitiroidektomi, 3 olguda (% 6.6) subtotal ve 3 olguda (% 6.6) total tiroidektomi uygulanmıştır. Histopatolojik olarak 5 olguda (%11) tiroid bezine invazyon saptanmıştır. BT’de 6 olguda (% 13.2) radyolojik bez invazyonu bildirilmiş, bunların ikisinde histopatolojik tutulum izlenmemiştir. Kırk olguda (% 86.8) tiroid bezi intakt olarak rapor edilmiş olup bu olguların birinde histopatolojik invazyon saptanmıştır. BT’nin tiroid bezi invazyonu tanısındaki sensitivitesi % 80, spesifitesi % 95.1, pozitif prediktif değeri 66.7 ve negatif prediktif değeri % 97.5 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Preoperatif BT görüntülemesi total larenjektomi adayı larenks kanserli hastalarda tiroid glandın değerlendirilmesi için faydalı bir yöntem olarak izlenmektedir.

Predıctıve Value Of Computarısed Tomography For Determınıng Thyroıd Gland Invasıon In Patıents Wıth Laryngeal Cancer

Gerek M., Akçam T., Karahatay S., Söken H., Bozlar U.

Aim: To determine the value of computerized tomography (CT) for predicting thyroid gland invasion that may be observed in patients with laryngeal cancer. Material and Method: The medical records of forty-six male patients at the age of 59.02 ± 9.60 medium (ranging 38 to 84) who had total laryngectomy with ipsilateral thyroidectomy operation during 1993 and 2004 period are reviewed retrospectively. Preoperatively performed CT scans of the patients are evaluated again for thyroid gland invasion and compared with the histopathologic results of the specimens. Results: All the patients had had total laryngectomy and neck dissections. Forty patients (86.8 %) had hemithyroidectomy, 3 patients (6.6 %) had subtotal and 3 patients (6.6 %) had total thyroidectomy. In 5 patients (11 %) histopathologic results revealed gland invasion. Gland invasion is reported in 6 patients (13.2 %) at CT and two of them did not show histopathologic invasion. Forty patients (86.8 %) are reported as normal at CT and one of them had histopathologic gland invasion. The sensivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of CT in predicting thyroid gland invasion in patients with laryngeal cancer are 80 %, 95.1 %, 66.7 % and 97.5 % respectively. Conclusion: Preoperative CT scan seems to be a useful tool in the management of thyroid gland in patients with laryngeal cancer who are candidate for total laryngectomy.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale