Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Kompleman Sisteminin C3 Ve C4 Komponentlerinin Eom’daki Rolünün Araştırılması
 

Kompleman Sisteminin C3 Ve C4 Komponentlerinin Eom’daki Rolünün Araştırılması

Arat M., Yıldırım İ., Kılıç M. A., Okur E., Çıragil P.

Amaç: Çocukluk çağında sık görülen efüzyonlu otitis media (EOM) kronik inflamasyon ile karakterize bir hastalık olup kompleman sisteminin proinflamatuar etkisinin bu kronik inflamasyona yol açan nedenlerden bir olabileceği varsayılmıştır. Bu çalışmanın amacı OME patogenezinde kompleman sisteminin bir rolü olup olmadığını araştırmaktır. Metot: Çalışmaya 16 EOM’lı, 8 akut otitis medialı (AOM) ve 16 sağlıklı olgu dahil edildi. Kan örnekleri tüm olgulardan, ancak orta kulak sıvısı sadece EOM’lı ve AOM’lı olgulardan alındı. Serum ve orta kulak sıvılarında C3 ve C4 düzeyleri ölçüldü. Bulgular: AOM’lı olguların serum C3 ve C4 düzeyleri EOM’lı olgular ile kontrollerin serum C3 ve C4 düzeylerine göre anlamlı olarak daha yüksek idi. EOM’lı ve AOM’lı olguların orta kulak sıvılarında ölçülebilir düzeyde C3 ve C4 olduğu saptandı, ancak orta kulak C3 ve C4 düzeyleri aynı olguların serumları ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha düşüktü. Sonuç: Çalışmamızda EOM’lı hastaların orta kulak sıvılarında kompleman sisteminin C3 ve C4 komponentlerinin mevcut olduğu gösterildi. Bu komponentlerin hastalığın oluşumunda, devamında veya kronikleşmesinde bir rolü olabilir ancak kompleman sisteminin EOM’daki rolünü aydınlatmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

The Investıgatıon Of The Role Of C3-C4 Components Of The Complement System In Ome

Arat M., Yıldırım İ., Kılıç M. A., Okur E., Çıragil P.

Objective: Otitis media with effusion (OME), a common disease in childhood, is characterized by chronic inflammation in which the proinflammatory activity of the complement (C) system is postulated to be one of the causative factors. The aim of this study was to investigate whether complement system has a role in the pathogenesis of OME or not. Methods: The study included 16 patients with OME, 8 patients with acute otitis media (AOM) and 16 healthy controls. Blood samples were collected from all subjects, while middle ear fluid samples were obtained only from AOM and OME group. C3 and C4 levels in serum and middle ear effusions were determined. Results: The C3 and C4 levels in the serum of the patients with AOM were significantly higher than those of the patients with OME and normal controls. The presence of C3 and C4 in the middle ear effusions of the patients with OME and AOM was shown, but C3 and C4 levels were significantly lower in middle ear effusions than in serum of the same patients. Conclusion: The present study showed that C3 and C4 components of the complement system are present in the middle ear effusions of the patients with OME. These components may have a role in the development, maintenance or the chronicity of the disease but further studies are needed to elucidate the role of complement system in OME.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale