Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Akustik Farengometri İle Horlamalı Hastaların Pozisyona Bağlı Farengeal Hava Yolu Değişikliklerinin Araştırılması
 

Akustik Farengometri İle Horlamalı Hastaların Pozisyona Bağlı Farengeal Hava Yolu Değişikliklerinin Araştırılması

Gerek M., Birkent H., Karahatay S., Akçam M.T., Karakoç Ö.

Amaç:Akustik refleksiyon tekniği ile basit horlamalı ve obstruktif uyku apneli (OUA) hastalarda pozisyonun farengeal hava yolu üzerine etkisini araştırmak. Yöntem ve Gereçler: Oturur ve sırt üstü yatar pozisyonda, basit horlamalı 16 ve OUA’li 31 hastanın farengeal hava yolu akustik farengometri ile değerlendirilmiştir. Minimum farengeal kesit alanı (Min A), ortalama kesit alanı (Ort A) ve analiz segmentinin hacmi (V) gruplar arasında ve pozisyonlar arasında karşılaştırılmıştır. Bulgular: Her iki grubun sonuçları karşılaştırıldığında, sırt üstü yatar pozisyonda Min A’da anlamlı farklılık saptandı (t =2.207; p = 0.032), ancak diğer parametrelerde anlamlı farklılık tespit edilmedi (p > 0.05). Basit horlamalı hasta grubunda ortalama farengeal kesit alanında ve farengeal hacimde dik pozisyondan sırt üstü yatar pozisyonuna geçildiğinde anlamlı bir azalma meydana gelmesine karşın (sırasıyla t= 4.417; p<0.001, t=5,254; p<0.001), Min A’da anlamlı bir değişiklik meydana gelmemiştir (t=1.648; p=0.120). OUA’li hasta grubunda ise pozisyon değişikliği ile Min A, Ort A ve V ölçümleri anlamlı olarak azalma göstermiştir ( sırasıyla t=6.160; p<0.001; t=6.410; p<0.001; t= 2.665; p=0.012). OUA, Min A değerini etkileyen bir faktör olarak saptanmıştır (p=0.018). Sonuç: Sırt üstü yatar pozisyonda OUA’li hastalarda Min A basit horlamalı hastalardan belirgin olarak daha dardır. Bu sebeple, sırt üstü yatar pozisyondaki Min A OUA patogenezinde önemli bir faktör olarak gözükmektedir.

The Investıgatıon In To The Posıtıonal Changes Of Pharyngeal Aırway In Snorers Wıth Acoustıc Pharyngometry

Gerek M., Birkent H., Karahatay S., Akçam M.T., Karakoç Ö.

Aim: To investigate the effects of position on the pharyngeal airway in the patients with snoring and obstructive sleep apnea (OSA) syndrome with acoustic reflection technique. Methods: The pharyngeal airways of 16 snorers without apnea and 31 patients with OSA were examined with acoustic pharyngometry both in sitting and in supine position. Minimum pharyngeal cross-sectional area (Min A), mean pharyngeal cross-sectional area (Mean A) and volume (V) were compared between both groups and positions. Results: Min A was significantly different in supine position (t = 2.207; p = 0.032), while there were not any significant difference in the other parameters in any position, when the parameters of two groups were compared (p > 0.05). Despite Mean A and V significantly reduced in snorers without apnea when the positions of the patients were changed from sitting to supine position (respectively, t = 4.417; p<0.001, t = 5.254; p<0.001), Min A did not change significantly (t = 1.648; p = 0.120). In the patients with OSA, Min A, Mean A and V lowered significantly with the supine position (respectively, t = 6.160; p < 0.001, t = 6.410; p < 0.001, t = 2.665; p = 0.012). OSA was determined as an effective factor in Min A parameter (p = 0.018). Conclusion: Patients with OSA had significantly narrower minimum pharyngeal cross-sectional area in supine position than patients with patients without apnea. Therefore, Min A in supine position seems to be an important factor in pathogenesis of OUA.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale