Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Oral Kanserli 231 Hastanın Epidemiyolojik Özelliklerinin Retrospektif Analizi
 

Oral Kanserli 231 Hastanın Epidemiyolojik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

Öğüt F., Yavuzer A., Midilli R., Akyıldız S., Aydemir B.

Oral kanserler KBB hekiminin sık karşılaştığı kanserlerdendir. Morbidite ve mortalite açısından önemli bir hastalık grubudur. Bu kanserlerin dünyada yapılan çalışmalarda, cinsiyet, yaş ve lokalizasyon dağılımı açısından farklılıklar gösterdiği izlenmiştir. Bu çalışmada 231 olgu retrospektif olarak değerlendirilerek, Ege Bölgesinde izlenen oral kanserli hastalarda lokalizasyon dağılımı, yaş, cinsiyet verileri değerlendirilmiştir. Ege bölgesinde görülen oral kanserler yaş olarak orta-ileri yaş grubu (40-70 yaş) kanserleridir. Erkek populasyonda kadın populasyona oranla daha sık görülmektedir. En sık izlenen kanser dil kanseri (%39) olup bunu sırasıyla dudak, orofarenks-tonsil, ağız tabanı, bukkal ve gingiva-retromolar kanserler izlemektedir.

A Retrospectıve Analysıs Of Epıdemıologıcal Charecterıstıcs Of 231 Patıents Wıth Oral Cancers

Öğüt F., Yavuzer A., Midilli R., Akyıldız S., Aydemir B.

Cancers of the oral cavity are frequent tumors in ENT practice. They constitute an important group of diseases considering morbidity and mortality. Many studies reported show that these malignancies may vary in sex, age and tumor localization in different countries. 231 cases in Aegean Region were included in this report and their data about tumor localization, age and sex distribution were retrospectively analyzed. Patients with oral cavity cancers in Aegean Region were found to be in middle and advanced ages (40-70 years). Male population was greater than female population. The most frequent malignancy was cancer of the tongue (39%) and cancers of the lip, oropharynx-tonsil, floor of the mouth, buccal mucosa and gingiva-retromolar trigonum followed respectively.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale