Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Kronik İnflamatuar Maksiller Sinüs Patolojileri: Endoskopik Endonazal Yolla Orta Meaya Müdahale Yeterli Midir?
 

Kronik İnflamatuar Maksiller Sinüs Patolojileri: Endoskopik Endonazal Yolla Orta Meaya Müdahale Yeterli Midir?

Samim E., Bayız Ü., Ceylan K., Ünlü İ., Tekeli M.

Amaç ve Hipotezler: Maksiller sinüste retansiyon kisti veya ileri derecede kronik inflamasyon bulunan hastalarda fizyopatolojide temel etken olarak düşündüğümüz orta mea kaynaklı osteomeatal ünit ve etmoid sellüler patolojilerini endoskopik endonazal yolla ortadan kaldırmanın yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma Kurgusu: Prospektif randomize klinik çalışma Metodlar: Çalışma grubumuz maksiller sinüste retansiyon kisti veya ileri derecede kronik inflamasyon bulunan toplam 100 hastadan oluşmaktaydı. Çalışma grubundaki tüm hastaların aynı zamanda osteomeatal ünit ve bir veya daha fazla sinüste kronik inflamasyonu mevcuttu. Çalışma grubu randomize edilmek kaydı ile 50’er hastalık iki alt gruba ayrıldı. Birinci gruba yalnızca endoskopik endonazal yolla orta meaya girişim uygulanırken, ikinci gruba ek olarak antrum ön duvarına küçük bir pencere açılmak suretiyle direkt görüş altında maksiller antrumdaki patolojiler temizlendi. Subjektif karşılaştırma SF-36 ve Kronik Sinüzit TyPE Spesifik anket formları ile, objektif karşılaştırma Lund-Mackay evlendirme sistemi ile yapıldı İstatistikler: Aynı alt grubun operasyon öncesi ve sonrası verileri eşleştirilmiş t testi ile, farklı grupların operasyon öncesi veya sonrası verileri ANOVA testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki alt grup operasyondan anlamlı düzeyde fayda görmüştür. Ayrıca iki alt grup arasında Maksiller Sinüs Skoru ve TyPE spesifik anket formu cevaplarında Modifiye Caldwell-Luc eklenen alt grup lehine anlamlı fark oluşmuştur.

Chr. Inflamatory Maks. Sın. Patho.: Is Interventıon To Mıddle Meatus By End. Endonasal Route Adequate Exactly?

Samim E., Bayız Ü., Ceylan K., Ünlü İ., Tekeli M.

Objective: To find out if endoscopic endonasal intervention to the chronic inflamatory pathologies of the middle meatus which are suspected as major factors in the maxillary sinus retention cysts and marked chronic inflammation is adequate or not. Study Design and Setting: Prospective, randomized clinical study in a tertiary setting Methods: Study group was composed of 100 patients who had maxillary retention cysts or marked chronic inflammation besides chronic inflammation of the osteomeatal unit and one or more sinuses. The study group was separated into two subgroups equally and randomly. Only endoscopic endonasal middle meatus intervention was performed for the first subgroup and anterior antral route and clearence of the pathologies in the maxillary antrum under direct visualisation were added in the second subgroup. Subjective comparison was performed with SF-36 and TyPE Spesific surveys and objective comparison was performed by means of Lund-Mackay staging system. Statistics: Paired t test for the results of the same subgroup before and after operation and ANOVA test for the different groups were used. Results: The surgical treatment was prooved useful for both groups. Maxillary Sinus Scores and TyPE Spesific Surveys result were better in the Modified Caldwell-Luc subgroup. Conclusion: Addition of the Modified Caldwell-Luc procedure to the endoscopic endonasal middle meatus intervention may results better surgical outcomes in patients with maxillary sinus retention cysts and marked chronic inflammation.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale