Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Mukozal Temas Kökenli Baş Ve Yüz Ağrılarının Endoskopik Cerrahi İle Tedavisi
 

Mukozal Temas Kökenli Baş Ve Yüz Ağrılarının Endoskopik Cerrahi İle Tedavisi

Koç C.

Amaç: Burun kökenli baş ve yüz ağrıları son yıllarda daha sık gündeme gelen bir konudur. Orta konka sendromu terimi bu durumu tanımlamak için kullanılır. Orta konka ile nazal septum ya da burun yan duvarı arasındaki mukozal temas sonucunda hissedilen ağrı tipi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda ana şikayeti kronik başağrısı olup, endoskopi ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile yapılan değerlendirmeler sonucu sinüs hastalığı olmayan ve mukozal temas noktaları tespit edilen 23 hasta değerlendirilmiştir. Yirmiüç hastadan 14’ü cerrahi girişimi kabul ederken, 9 hasta medikal tedaviyi tercih etmiştir. Cerrahi tedaviyi kabul edenler çalışma grubunu (Grup 1), medikal tedavi uygulananlar ise kontrol grubunu (Grup 2) oluşturmuştur. Medikal veya cerrahi tedavi öncesi ve sonrası baş ve yüz ağrıları 10 birimlik görsel analog skala (GAS) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: GAS değerlerinin zaman içindeki değişimi Grup 1’de istatistiki olarak anlamlı iken, Grup 2’de anlamsızdır (Friedman testi; sırasıyla çalışma p<0.001, kontrol p=0.06). Ayrıca, her iki grupta uygulanan tedavinin etkinliğinin karşılaştırılmasında, cerrahi gruptaki hastaların tedaviden istatistiki olarak anlamlı oranda daha çok fayda gördüğü anlaşılmıştır (Mann Whitney U test, p<0.05). Sonuç: Cerrahi yaklaşımın mukozal temas sonucu ortaya çıkan baş ve yüz ağrılarının tedavisinde etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu; ayrıca endoskopik yaklaşımın bu müdahaleyi kolaylaştırması açısından tercih edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Endoscopıc Surgıcal Treatment Of Head And Facıal Paın Wıth An Orıgın Of Mucosal Contact

Koç C.

Background and Objective: Head and facial pain of nasal origin has been a frequent subject of debate in recent years. The condition has been referred to as middle turbinate syndrome. This study aimed to evaluate the pain associated with mucosal contact between middle turbinate and nasal septum or lateral nasal wall. Patients and Method: The study involved 23 patients with primary complaints of headache. The patients were evaluated as not having sinus disorders and their mucosal contact points were identified through endoscopic and computed tomography (CT) studies. While 14 out of 23 patients consented to surgical therapy, 9 patients preferred medical therapy. Those consenting to surgical therapy (Group 1) comprised the study group and those who preferred medical therapy comprised the control group (Group 2). Before and after medical or surgical therapy, head and facial pain of the patients were evaluated based on visual analog scale (VAS) of 10 units. Results: The change in VAS values relative to time was statistically significant for Group 1, whereas it was not significant for group 2 (Friedman test; p<0.001 for the study group; p=0.06 for the control group). Furthermore, the intergroup comparison of the efficiency of the treatment method used revealed that the patients who received surgical therapy had significantly benefited from the method (Mann Whitney U test, p<0.05). Conclusion: Surgical therapy is an efficient and reliable approach to head and facial pain associated with mucosal contact. Moreover, endoscopy should be the choice of preference since it facilitates the surgical intervention.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale