2006

1. Botulinum Toksininin Tükürük Bezi Patolojileri Tedavisinde Kullanımı
The Use of Botulinum Toxin in Treatment of Salivary Gland Pathologies
2. Komplikasyonlu Akut Otitis Media Tablosu İle Gelen, Temporal Kemikte Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu
Temporal Bone Non - Hodgkin Lymphoma Mimicking an Acute Otitis Media Complication: Case Report
3. Rino-serebral Mukormikozis: Fasial ve Palatal Nekroz Olgu Sunumu
Rhino-cerebral Mucormycosis: Facial and Palatal Necrosis Case Report
4. Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu
Renal Cell Cancer Metastasis to Sphenoethmoidal Region: Case Report
5. Mandibula Fraktürleri Sonuçlarımız
Results of Mandibular Fractures
6. Aurikula Malignitelerinde Rekonstrüksiyon
Reconstruction in Auricular Malignangies
7. Larinks Kanserinde Klinik N (+) Boyunlarda Radyolojik ve Histopatolojik Korelasyon
Radiological and Histopathological Correlation in Clinical N (+) Neck in Larengeal Cancer
8. Posterior Servikal Dev Lipom: Olgu Sunumu
Posterior Cervical Giant Lipoma: Case Report
9. Tiroid Lenfomasının Laringeal Rekürrensi
Laryngeal Recurrence of Thyroid Lymphoma
10. Kronik Sinüzitli Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
Our Endoscopic Sinus Surgery Results in Chronic Sinusitis
11. Endoskopik Cerrahinin Nazal Polipozis, KronikSinüzit ve Rinojenik Bas Ağrılı Hastalardaki Uzun Dönem Sonuçlarının..
Long Term Outcomes After Endoscopic Surgery in the Patients with Nasal Polyposis, Chronic Sinusitis and Rhinogenic..
12. Baş-Boyun Bölgesinde Nadir Görülen İki Patoloji: Kimura Hastalığı ve Eozinof ili ile Birlikte Giden Anjiolenfoid..
Two Pathologies Rarely Seen in the Head and Neck Region: Kimura's Disease and Kimura disease,..
13. İnternal Karotid Arter Anomalisi: Olgu Sunumu
Anomaly of the Internal Carotid Artery: A Case Report
14. Nazal Polip İle Birlikte Antrolitiazis: İki Olgu Sunumu
Antroliths and Accompanying Nasal Polyps: Report of Two Cases
15. Bas ve Yüz Bölgesinde İlerlemis Deri Kanserlerine Klinik Yaklasımlarımız
Clinical Approach on Progressive Skin Cancers of Face and Scalp
16. Torasik Aorta Basısına Bağlı Yutma Güçlüğü
Dysphagia Caused By Compression of the Thoracic Aorta
17. Herediter Hemorajik Telanjiektazide Endoskopik Subtotal Septal Dermoplasti
Endoscopic Subtotal Septal Dermoplasty in Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
18. İyatrojenik Trakeal Yabancı Cisim: Tekstiloma
Iatrogenic Tracheal Foreign Body: Textiloma
19. Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu ve Radyoterapi Sonrası Nervus Aksesorius Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Accessorius Nerve Functions After Functional Type of Neck Dissection and Radiotherapy
20. Olgu Sunumu: VI. Kraniyal Sinir Paralizisi ile Seyreden İzole Sfenoid Sinüzit
Isolated Sphenoid Sinusitis Presenting with Unilateral Complete VIth Nerve Palsy: Report of a Case
21. Deneysel Miringosklerozda Timpanometri Değişiklikleri
Tympanometrıc Changes In Experımental Myrıngosclerosıs
22. Tonsillektominin Akustik Parametreler Üzerine Etkileri
Effects Of Tonsıllectomy On Acoustıc Parameters
23. Larinks Karsinomlarında Stromal Eozinofilik Reaksiyonun Prognostik Parametreler İle İlişkisi
The Relatıonshıp Between Prognostıc Parameters And Stromal Eosınophılıc Infıltratıon In Laryngeal Carcınoma
24. Antrokoanal Polip: 18 Vakanın Analizi
Antrochoanal Polyps: Analysıs Of 18 Cases
25. Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Tedavisi: Klinik Sonuçlarımız
Treatment Of Juvenıle Nasopharyngeal Angıofıbroma: Our Clınıcal Results
26. Alerjik Rinitten Sorumlu Alerjen Profilinin Değişimi Ve Semptolarla Korelasyonu
Varıaton And Symptomatıc Correlatıon Of Allergen Profıle Responsıble For Allergıc Rhınıtıs
27. İdiopatik Rekürren Pnömoparotis: Olgu Sunumu
Idıopathıc Recurrent Pneumoparotıtıs: Case Report
28. Submandibular Bez Pleomorfik Adenomasından Gelişen Malign Miyoepitelyal Karsinoma
Malıgnant Myoepıthelıal Carcınoma Arısıng In A Pleomorphıc Adenoma Of The Submandıbular Gland
29. Yüksek Ateşin Nadir Bir Nedeni-Pfapa Sendromu: Vaka Sunumu
A Rare Cause Of Hıgh Fever-Pfapa Syndrome
30. Orta Konkanın Lobuler Kapiller Hemanjiomu
Lobular Capillary Haemangioma Of Middle Turbinate
31. Preaurikuler Bölge Yerleşimli Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu
Dermatofıbrosarcoma Protuberans Of Preaurıcular Regıon: A Case Report
32. Bir Larengeal Amiloidoz Olgusu
A Case Of Laryngeal Amyloıdosıs
33. Karotid Cisim Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımlarımız
The Management Of The Carotid Body Tumors
34. Nazal Poliplerdeki Epitelyal Hücre Proliferasyonu İle Fizik Muayene Bulgularının Karşılaştırılması
Comparıson Of Epıthelıal Cell Prolıferatıon And Physıcal Examınatıon Fındıngs Of Nasal Polyps
35. Lornoksikamın Postoperatif Ağrı Kontrolündeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Evaluatıon Of The Effıcacy Of Lornoxıcam In Postoperatıve Paın Control
36. Rinolit İle Birlikte Görülen Nazal Septal Papilloma: Olgu Sunumu
Nasal Septal Papılloma Co-Exıstıng Wıth A Rhınolıth: Case Report
37. Parotis Tüberkülozu: Uzun Süre Sessiz Kalabilir mi?
Tuberculous Parotıtıs: Can Be Left Sılent For A Long Tıme?
38. Osas' Lı Hastaların Üst Solunum Yollarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknikler
The Technıques For Upper Aırway Evaluatıon In Osa Patıents
39. Kronik Larenjitli Hastalarda Ses Kalitesi
Voıce Qualıty In Chronıc Laryngıtıs
40. İnterorbital Aralık Ölçümü: Sinonazal Patolojilerde Değişir mi?
Gradıng For Interorbıtal Dıstance: Does It Varıate In Sınonasal Pathologıes?
41. Erişkinlerde Kokleer İmplant Komplikasyonları
Complıcatıons Of Cochlear Implantatıon In Adults
42. Pediatrik Hastalarda Konvansiyonel Soğuk Bıçak Tonsillektomi İle Coblation Tonsillektominin Karşılaştırılması
Comparıson Of Coblatıon Tonsıllectomy And Conventıonal ‘Cold’ Surgıcal Tonsıllectomy In Pedıatrıc Patıents
43. Olfaktör Nöroblastom: Olgu Sunumu
Olfactory Neuroblastoma: Case Report
44. Parotis Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
Castleman’s Dısease Of The Parotıd: A Case Report
45. Dilde Yaygın Liken Planus: Vaka Sunumu
Dıffuse Lıchen Planus Of The Tongue: Case Report
46. Sfenoid Sinüs Mukoseline İkincil Abdusens Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu
Sphenoıd Sınus Mucocele Presentıng Wıth Abducens Nerve Paralysıs: Case Report
47. Kolesteatom
Cholesteatoma
48. Tekrarlayan Akut Tonsillitli Çocuk Hastalarda Histopatolojik Tonsil Aktinomikozunun Önemi
The Sıgnıfıcance Of Hıstopathologıc Tonsıllar Actınomycosıs In Pedıatrıc Patıents Wıth Recurrent Acute Tonsıllıtıs
49. Baş Ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri
Dıagnostıc Accuracy Of Fıne Needle Aspıratıon Bıopsy In Head And Neck Masses
50. Alt Konka Anatomik Varyasyonlarının Sıklığı
The Frequency Of The Inferıor Turbınate Anatomıc Varıatıons
51. Mandibula Rekonstruksiyonunda Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerileri
The Problems In Mandible Reconstructıon And Choıce Of Solutıons
52. Tonsillektomiye Sekonder Gelişen Baktereminin Tonsil Yüzeyel Ve Derin Doku Kültürleri İle Karşılaştırılması
Comparısıon Of Tonsıllar Surface And Core Cultures Wıth Bacteremıa Secondary To Tonsıllectomy
53. Allerjik Rinit Tanısında Serum Eozinofilik Katyonik Proteinin Kullanımı
The Use Of Serum Eosınophılıc Catıonıc Proteın In The Dıagnosıs Of Allergıc Rhınıtıs
54. Tükrük Bezi Tümörlerinde Tenaskin Ekspresyonu: İmmünohistokimyasal Ve Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Tenascın Expressıon Patterns Of Salıvary Gland Tumors: An Immunhıstochemıcal And Comparatıve Study
55. Endoskopik Septoplasti
Endoscopıc Septoplasty
56. Yaşlı Hastada Bilateral Ranula: Olgu Sunumu
Bılateral Ranula In An Elderly Patıent: A Case Report
57. Fungal Sinüzitli Bir Olguda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Fungal Sınusıtıs Of The Paranasal Sınuses: Computed Tomography Fındıngs
58. Sinüzit Sonucu Gelişen İntraorbital Apse
Intraorbıtal Abscess Resultıng Of Sınusıtıs
59. Nazal Kavitenin Fibrohistiositik Tümörü : Olgu Sunumu
Fıbrohıstıocytıc Tumor Of The Nasal Cavıty
60. Üst Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Periferik Parafarengeal Schwannoma: Olgu Sunumu
Perıpherıc Parapharyngeal Schwannoma Orıgınated From Upper Servıcal Symphathetıc Chaın: A Case Report
61. Jüvenil Nazofarengeal Anjiyofibrom: Radyolojik Değerlendirme Ve Pre-Operatif Embolizasyon
Juvenıle Nasopharyngeal Angıofıbroma: Radıologıc Evaluatıon And Pre-Operatıve Embolızatıon
62. Erişkin Hastada Servikal Kistik Lenfanjiom: Olgu Sunumu
Cervical Cystıc Lymphangıoma In Adult: A Case Report

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale