Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Deneysel Miringosklerozda Timpanometri Değişiklikleri
 

Deneysel Miringosklerozda Timpanometri Değişiklikleri

Dere H., Özcan İ., Akdoğan Ö., Selçuk A.

Amaç: Timpan membranda miringoskleroz varlığı, zar hareketliliğini azaltarak timpanometrik değerlendirmeyi etkiler ve orta kulak patolojisinin yanlış yorumlanmasına neden olabilir. Çalışmada, deneysel miringoskleroz oluşturularak timpanometri üzerine etkileri gösterilmiştir. Yöntem ve Gereçler: 20 adet kobay kulağında bilateral timpan membran anterior kadranlarında multipl perforasyonlar oluşturuldu. İşlem öncesi tüm deneklere ve 6 hafta sonrası miringoskleroz gelişmiş olanlara timpanometrik değerlendirme yapıldı. Bulgular: 16 adet timpanik zarda miringoskleroz gelişti. Bu kulaklarda orta kulak kompliansları ve hacimleri işlem öncesi değerleri ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede azalma görüldü. Sonuç: Miringoskleroz gelişmiş bir zarda timpanometride komplians azalır. Timpan membran ve orta kulak mobilitesini azaltan diğer patolojilerde de benzer timpanometri sonuçları elde edilebilir. Bu orta kulak patolojileri değerlendirilirken, miringoskleroz varlığı durumlarında test sonuçlarının etkilenebileceği unutulmamalıdır.

Tympanometrıc Changes In Experımental Myrıngosclerosıs

Dere H., Özcan İ., Akdoğan Ö., Selçuk A.

Purpose: Myringosclerosis on tympanic membrane can affect tympanometric evaluation by decreasing mobility of the eardrum and so can cause misinterpretation of middle ear pathology. Effects of experimental myringosclerosis on tympanometric evaluation has been studied. Material and Methods: Multiple, bilateral perforations were performed on anterior halves of tymanic membranes of 20 guinea pigs. Typanometric evaluation was performed to all subjects preoperatively and to myringosclerosis developed ones 6 week after the operation. Results: Myringosclerosis was developed at 16 tymanic membranes. There were statistically significant decrease in middle ear volume and compliance values of these 16 ears when compared with preoperative values. Conclusion: At a myringosclerotic tympanic membrane, compliance decreases in tympanometry. Similar findings can be got in other pathologies those reducing mobility of tympanic membrane and middle ear. When these middle ear pathologies are evaluated, it should be put in mind that presence of myringosclerosis can affect the test results.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale