Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Larinks Karsinomlarında Stromal Eozinofilik Reaksiyonun Prognostik Parametreler İle İlişkisi
 

Larinks Karsinomlarında Stromal Eozinofilik Reaksiyonun Prognostik Parametreler İle İlişkisi

Durucu C., Bağlam T., Karataş E., Tutar E., Kibar Y.

Amaç: Oluşum mekanizmaları tam anlaşılamasa da tümör ilişkili doku eozinofilisi (TİDE) birçok malignitede dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, TİDE ile larinks karsinomu prognostik faktörleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Gereç ve Yöntemler: 85 larinks epidermoid karsinom olgusunda TİDE incelenmiştir. Her büyük büyütme alanındaki (400X) ortalama eozinofil sayısına göre şu şekilde 3 kategoriye ayrılmıştır: 0 (negatif), 1-5 ( derece 1+ ) ve 5'den çok ( derece 2+ ). Bulgular: Hastalar 35-76 yaşları arasında olup 80'i erkek ve 5'i bayandı. 41 olgu TİDE negatif (%48) ve 44 olgu TİDE pozitif (%52) bulundu. TİDE ile tümör diferansiasyonu, vasküler invazyon, perinöral invazyon, lenf nodu metastazı, hasta yaşı, T evresi arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05). Sonuç: Bu bulgular, larinks kanserlerinin biyolojik agresif davranışlarını tesbit etmede, stromal eozinofilik infiltrasyonun önemli olmadığını düşündürmektedir.

The Relatıonshıp Between Prognostıc Parameters And Stromal Eosınophılıc Infıltratıon In Laryngeal Carcınoma

Durucu C., Bağlam T., Karataş E., Tutar E., Kibar Y.

Objective: Tumor -associated tissue eosinophilia (TATE) has been noted in various malignancies, although the mechanism is not well understood. In this sudy, the association between TATE and prognostic parameters of laryngeal cancer was analysed. Materials and Methods : We examined the TATE in 85 patients with laryngeal epidermoid carcinoma. The cases were divided into 3 categories according to the average number of eosinophils per high-power field (400X): 0 (negative), 1-5 (grade 1+), more than 5 (grade 2+) Results: Patients were between 35 and 76 years of age, there were 80 males and 5 females. We found 41 TATE- negative( 48%) and 44 TATE-positive cases( 52% ). The relationships between TATE and tumour differantiation, vascular invasion, perineural invasion, lymph node metastasis, patients' ages, T stages were not statistically significant (p>0.05). Conclusion: The data suggest that stromal eosinophilic infiltration is not useful for determining biological aggressiveness in laryngeal carcinoma.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale