Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Tedavisi: Klinik Sonuçlarımız
 

Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Tedavisi: Klinik Sonuçlarımız

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E.

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı Juvenil Nazofaringeal Anjiofibromlu (JNA) hastaların klinik ve radyolojik bulgularını belirlemek, preoperatif embolizasyonun etkinliğini değerlendirmek ve cerrahi yaklaşımlarımızı ortaya koymaktır. Hastalar ve Yöntemler: Ondört JNA'lı hasta Ocak 1994 ile Mart 2003 arasında kliniğimizde tedavi edildi. Primer cerrahide teknik olarak transpalatal yaklaşım tercih edildi. Primer cerrahiden sonra 4 hastada rekürrens görüldü. Cerrahi yaklaşım olarak tüm olgularda transpalatal yaklaşım kullanıldı. Nüks tespit edilen iki hastada tümör cerrahi yöntemlerle çıkarıldı. Ancak diğer iki hastaya rekürrens nedeni ile cerrahi ve sonrasında adjuvan radyoterapi uygulandı. Tümörler Fisch skalasına göre evrelendirildi. Üç hastaya preoperatif embolizasyon yapıldı. Bulgular: Transpalatal yaklaşımın evre-I ve evre-II tümörlerin çıkarılmasında yeterli olduğu görüldü. Dört hastada nüks saptandı (%29). İlk hastaya nüks sonrası yine transpalatal eksizyon yapıldı. Bir hastada gelişen nüks nedeni ile transmaksiller yaklaşım uygulandı. Bir hastada keza, rekürrens nedeniyle transantral yaklaşım endoskopik yaklaşımla kombine edildi. Aynı hastaya reziduel tümör için bir süre sonra endoskopik yaklaşım uygulandı. Diğer hastaya nüks nedeniyle yapılan ameliyatta transpalatal ve endoskopik yaklaşım kombine edilerek kullanıldı. Cerrahi öncesi uygulanan embolizasyon ile kanama anlamlı derecede azaldı. Hastalarda embolizasyondan kaynaklanan bir komplikasyon gelişmedi. Sonuç: JNA tanısını koymak için klinik semptomlar ile birlikte transnazal endoskopik inceleme preoperatif dönemde biyopsi almadan yeterli oldu. JNA'nın primer tedavisinde evre-I ve evre-II tümörlerde transpalatal cerrahi yaklaşım kullanılabilir ancak evre-III ve evre-IV tümörlerde bu teknik uygun değildir.

Treatment Of Juvenıle Nasopharyngeal Angıofıbroma: Our Clınıcal Results

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E.

Objectives: The aim of this retrospective study is to determine the clinical and radiological findings of the patients with juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA), discuss the surgical approaches and evaluate the effectiveness of preoperative embolization . Patients and Methods: Fourteen cases of JNA were treated at our institution from January 1994 to March 2003. Transpalatal approach was the only surgical technique performed in all patients. Recurrences were seen in four patients following primary surgery. Two of the recurrences were treated with surgery alone and the other two were treated with surgery and radiotherapy. Tumors were staged according to the Fisch's staging scala. Preoperative embolization was performed in three cases. Results: Transpalatal aproach was sufficient in stage-I and stage-II patients. In stage III and IV patients, four patients had recurrent tumors (29%). Transmaxillary approach was performed in one patient that had reccurent tumor. Transantral combined with endoscopic approach was also used in one patient with recurrent tumor. In the same patient, total endoscopic resection had to be added for residual tumor. Blood loss was significantly reduced in the embolization group. There was no complication of preoperative embolization. Conclusion: Transnasal endoscopic examination with clinical symptoms were sufficient for the diagnosis of the JNA without preoperative tumor biopsy. Transpalatal surgical approach is a capable technique for treatment of JNA in stage-I and stage-II patients but it's not sufficient in stage III and stage-IV tumours.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale