Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Alerjik Rinitten Sorumlu Alerjen Profilinin Değişimi Ve Semptolarla Korelasyonu
 

Alerjik Rinitten Sorumlu Alerjen Profilinin Değişimi Ve Semptolarla Korelasyonu

Şahin M., Doğru H., Yasan H., Aynalı G., Akkuş Ö., Özkan M.

Amaç: Isparta'da alerjik rinitli olgulardaki alerjen dağılımı, sorumlu alerjen sıklığının yıllar içinde değişip değişmediğini ve test sonuçlarının semptomlarla korelasyonunu araştırmak. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2000 ile Ocak 2006 tarihleri arasında kliniğimizde alerjik rinit ön tanısı ile cilt testi yapılan 554 olguya ait test sonuçları semptomlarla birlikte değerlendirildi. Ayrıca kliniğimizde Nisan 2000'den önce yapılan test sonuçları ile karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Değerlendirilen 554 olgudan 455'inin (%82) cilt testleri pozitif bulundu. Olguların 249'u erkek, 305'i kadın, yaş dağılımı 4-72 yıl arası ve yaş ortalaması 28.0 ± 13.1 yıl idi. Erkeklerde cilt testi pozitifliği %88 iken kadın olgularda %78 idi. Cilt testi pozitif bulunan olgulardan 342'sinde (%75.2) mevsimsel alerjik rinit (MAR), 113'ünde (%24.8) yıl boyu süren alerjik rinit (YSAR) tespit edildi. En sık alerjenler sırası ile çimen karışımı (%70.5) ot karışımı (%45.9), ev tozu akarları (%35.6 - 34.9), ağaç karşımı (%25.2) şeklinde idi. Önceki çalışmayla kıyaslandığında ağaç karışımı ciddi oranda azalırken, ev tozu akarlarında önemli bir artış görüldü. Sonuç: Alerjik rinitten sorumlu alerjen sıklığı aynı bölgede yıllar içinde farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun nedeni değişen alerjen miktarı değil hastaneye başvuran olguların farklılık göstermesi olabilir. Semptomlarla test pozitifliği bakımından en anlamlı şikayet hırıltılı solunum iken en az anlamlı şikayet ise öksürüktür. Her bölgede alerjik rinit için yapılan test sonuçları en azından 5 yılda bir değerlendirilip yeni profiller oluşturulmalıdır.

Varıaton And Symptomatıc Correlatıon Of Allergen Profıle Responsıble For Allergıc Rhınıtıs

Şahin M., Doğru H., Yasan H., Aynalı G., Akkuş Ö., Özkan M.

Purpose: To investigate correlation of symptoms with test results, possible alterations of responsible allergen frequency, and allergen distribution of allergic rhinitis patients in Isparta. Materials and Methods: Tests results and symptoms of 554 cases with provisional diagnosis of allergic rhinitis, admitted to our clinic between May 2000 and January 2006, were evaluated. In addition, the results were compared with the results previously carried in our clinic before April 2000. Results: Of 554 cases, 455 (82 %) had positive skin tests. Of these, 249 were male, 305 were female, age range was 4-72 years and mean age was 28.0 ± 13.1 years. Skin test positivity was 88 % and 78 % for male and female cases respectively. Among the cases with positive skin tests 342 had seasonal (75.2 %) and 113 (24.8 %) had perennial allergic rhinitis. The most frequently encountered allergens were as follows: grass mixture (%70.5) weed mixture (%45.9), mites (%35.6 - 34.9), tree mixture (%25.2). Comparison of these results with previous study demonstrated that tree mix decreased and mites increased. Conclusions: The frequency of allergens responsible for allergic rhinitis may vary throughout years. The reason of this may be hospital admittance of different patient population, not changing allergens. The most valuable complaint showing test positivity was wheezing and the least valuable one was cough. By evaluating the test results, new allergen profiles should be prepared for every region at least in every 5 years.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale