Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Karotid Cisim Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımlarımız
 

Karotid Cisim Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımlarımız

Özdemir N., Tutkun A., İnanlı S., Sarı M., Serin G. M.

Amaç: Karotid cisim tümörleri nadir görülen ve nöral krest kökenli non-kromafin paraganglion hücrelerinden köken alan tümörlerdir. Yavaş seyirli ve malign olma olasılığı düşük olmasına rağmen çevre vasküler ve nöral dokulara invazyon veya bası yapmaları nedeni ile erken tanı ve tedavisinin planlanması önemlidir. Biz bu incelememizde yıllar içinde kliniğimize başvuran ve tedavisini verdiğimiz Karotid cisim tümörlü hastalarımızda literatür destekli olarak tedavi yaklaşımlarımızı değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntemler: 1988 ile 2004 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilmiş 27 olguda 28 karotis cisim tümörü retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif şikayetleri, klinik ve radyolojik bulguları, uygulanan cerrahi teknik, cerrahi komplikasyonları ve tedavi sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Kliniğimizde 1988 ile 2004 yılları arasında Karotid cisim tümörü nedeniyle tedavisi uygulanan hastaların 23'ü (%85.1) kadın, 4'ü (%14.9) erkektir. Hastaların yaş aralığı 25 ile 72 arasındaydı ve ortalama yaş 43 olarak belirlendi. Bir hastada tümörün bilateral olduğu saptandı. Hastalar Shamblin sınıflamasına göre gruplara ayırdık ve birinci grupta 14 (11 kadın, 3 erkek), ikinci grupta 9 hasta (8 kadın, 1 erkek) ve üçüncü grupta ise 5 hasta (4 kadın, 1 erkek) olduğu belirlendi. Yirmiyedi hastanın 24'sine cerrahi rezeksiyon uygulandı. Preoperatif embolizasyon uygulanan hastalarda intraoperatif ortalama kan kaybı, preoperatif embolizasyon uygulanmayan hastalara oranla düşüktü. Bir hastanın preoperatif dönemde saptanan vagal sinir defisiti ve bir hastanın da preoperatif dönemde saptanan nhipoglossal sinir defisitleri postoperatif dönemde de devam etti. Bir hastada ise vagal sinir hasarının düzeldiği görüldü. Diğer bir hastada ise postoperatif Horner sendromu görüldü ve bu postoperatif geç dönemde devam etti. Sonuç: Cerrahi rezeksiyon karotid cisim tümörlerinde uygulanması gereken ilk tedavi seçeneğidir. Operasyonun öncesinde yapılan embolizasyon kanama miktarını azaltır ve tümörün rezeksiyonunu kolaylaştırır.

The Management Of The Carotid Body Tumors

Özdemir N., Tutkun A., İnanlı S., Sarı M., Serin G. M.

Objective: Carotid body tumors are rare neoplasm arising from the paraganglion cells of the carotid body. Because of peripheral vascular and neural invasion or compression of tumors, early diagnosis and treatments are very important, whereas this kind of tumors have got slow progression and low malignity potential. In this study we presented carotid body tumors with reviewing of literature. Patients and methods: A retrospective review was performed of patients at University of Marmara in whom carotid body tumor was diagnosed between 1988 and 2004. Preoperative complaints, clinical radiological findings, surgical approachs, complications of surgery and outcome of treatment were presented. Results: Between 1988 and 2004, 23 (%85.1) women and 4 (%14.9) men were treated with carotid body tumors. The age range of the extended from 25 to 72 years old, with a mean age of 42 years. Of these patients, one of them presented with bilateral tumors. We divided the groups according to the Shamblin classification. There were 14 patients (11 women, 3 men) in the first group, 9 patients (8 women, 1 man) in the second group and 5 patients (4 women, 1 man) in the third group. 24 of the 27 patients underwent surgical resection. For the patients who underwent preoperative embolisation, the blood loss was less then for those without embolisation. We determined one vagal nerve deficit and one hypoglossal nerve deficit preoperatively and the deficits continued postoperatively. In one patient the deficit of the vagal nerve improved postoperatively. In another patient Horner syndrome was permenantly occured postoperatively. Conclusion: Surgical resection is the treatment of choice for carotid body tumors. Embolization before surgery decreases blood loss and facilitates tumor removal.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale