Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Nazal Poliplerdeki Epitelyal Hücre Proliferasyonu İle Fizik Muayene Bulgularının Karşılaştırılması
 

Nazal Poliplerdeki Epitelyal Hücre Proliferasyonu İle Fizik Muayene Bulgularının Karşılaştırılması

Şanlı A., Tezer İ., Sarısoy B., Şen D., Barışık Ö. N.

Amaç: Nazal polipler kronik mukozal inflamasyon ile karakterize, multifaktöriyel kökenli nazal kavite içine doğru benign mukozal büyümelerdir. Nazal poliplerdeki, kronik inflamasyonla ilişkili epitelyal morfolojik değişiklikler (skuamöz metaplazi, sekretuar hiperplazi) epitelyal hücre proliferasyonundaki düzensizliği akla getirmektedir. Bu çalışmanın amacı nazal poliplerde mitotik aktivite oranları ile fizik muayene bulgularına göre hastalık yaygınlığının ortaya konması ve böylece immunohistokimyasal ve klinik karşılaştırılmanın yapılmasıdır. Yöntem ve gereçler: Nazal poliplerdeki epitelyal farklılaşma ve proliferasyonun büyüme faktörlerinin lokal salınımına bağlı olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda, 19 hastada Ki-67 monoklonal antikorları kullanarak nazal poliplerdeki hücre proliferasyonu değerlendirildi. Cerrahi öncesi hastalığın yaygınlığı Lund ve MacKay klasifikasyonuna göre belirlendi. Parametreler arası ilişkileri değerlendirmek için Kruskal Wallis testi kullanıldı. Bulgu ve sonuçlar: Nazal polipozis evresi ve Ki-67 değerlendirmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmamakla beraber, evre artıkça Ki-67 değerlerinin de artış gösterdiği izlendi (p>0,05).

Comparıson Of Epıthelıal Cell Prolıferatıon And Physıcal Examınatıon Fındıngs Of Nasal Polyps

Şanlı A., Tezer İ., Sarısoy B., Şen D., Barışık Ö. N.

Objective: Nasal polyps are benign mucosal protrusions into the nasal cavity which are multifactorial origin and characterized by chronic mucosal inflammation. In nasal polyps, chronic inflammation associated epithelial morphological changes (squamous metaplasia, secretory hyperplasia) suggest a dysregulation of epithelial cell proliferation. The aim of this study is to determine the disease extention in nasal polips according to mitotic activity rates and physical examination findings and therefore to perform immunohistochemical and clinic comparison. In this study, any relation between the mitotic activity and grade scores of the nasal polyps was compared in order to find the extention of the disease. Materials and methods: The modifications of epithelial differentiation and proliferation observed in nasal polyps could be related to local secretion of growth factors. In 19 patients, we evaluated the cell proliferation in nasal polyps using Ki-67 monoclonal antibody immunohistochemically. Before surgery, clinical extent of disease was scored according to the classification of Lund and MacKay. Kruskal Wallis test was used for evaluation of the relationships between parameters. Conclusion and results: Although there was no statistically significance between Ki-67 and grade scores of the nasal polyps, there was an increasing tendency in Ki-67 scores while grade scores increases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale