Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Pediatrik Hastalarda Konvansiyonel Soğuk Bıçak Tonsillektomi İle Coblation Tonsillektominin Karşılaştırılması
 

Pediatrik Hastalarda Konvansiyonel Soğuk Bıçak Tonsillektomi İle Coblation Tonsillektominin Karşılaştırılması

Eken M., Ünver Ş., Kubilay U., Yasul E. E., Sezen S. O., Kaytancı H.

Amaç: Klasik soğuk bıçak tonsillektomi yöntemi ile son yıllarda kullanımına başlanan Coblation tonsillektomiyi operasyon süresi, uygulanan anestezi süresi ve intraoperatif kanama miktarı, postoperatif dönemde ağrı gibi problemler açısından karşılaştırarak bu yeni tekniğin etkinliğini belirlemek. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yaşları 3 ile15 arasında değişen 30 olgu alındı. Hastalar 15 kişilik iki gruba ayrılarak, bir gruba klasik soğuk bıçak tonsillektomi (kontrol grubu) , diğerine ise Coblation tonsillektomi uygulandı. Ameliyat sırasında anestezi ve operasyon süreleri, kanama ve verilen sıvı miktarları kaydedildi. Postoperatif dönemde verilen analjezik dozajı kaydedildi ve hastanın ağrı seviyesi “Faces Pain Scale” kullanılarak günde 2 kez değerlendirildi. Hastaların operasyon sonrası katı ve sıvı alımı, iştah düzeyi, normal aktiviteye dönüş zamanı kaydedilerek hem peroperatif hem de postoperatif dönemde elde edilen tüm bu veriler her iki grup arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubunun yaş ortalaması 8,13± 2,58, çalışma grubunun yaş ortalaması 7,73± 2,25 iken kontrol grubunun %60’ı erkek çalışma grubunun ise % 46.7 ‘si erkekti. Çalışma grubunda operasyon süresi, anestezi süresi, kan kaybı miktarı arasındaki fark istatistiki olarak ileri düzeyde anlamlı olmak üzere iyi bulunmuştur (p< 0,01). Postoperatif dönemdeki ağrı skorları her iki grup arasında karşılaştırıldığında sabah ağrı skorları açısından tüm günlerde anlamlı fark saptanamamıştır (p>0,05). Akşam ağrı skorlarında ise 3. gün dışında (p<0,05), anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Tartışma ve Sonuçlar: Coblation tonsillektomi yapılan grupta operasyon süresi, intraoperatif kan kaybı ve anestezi süreleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olmak üzere iyi bulunmuştur. Operasyon süresini ve intraoperatif kanama miktarını çok belirgin olarak azalttığı, bunun yanında postoperatif ağrıda artışa yol açmadığı için coblation tonsillektomi yönteminin kullanımını faydalı bulduk

Comparıson Of Coblatıon Tonsıllectomy And Conventıonal ‘Cold’ Surgıcal Tonsıllectomy In Pedıatrıc Patıents

Eken M., Ünver Ş., Kubilay U., Yasul E. E., Sezen S. O., Kaytancı H.

Objective:The aim of this study was the evaluation of the length of procedure, length of anesthesia, intraoperative fluid requirement, total blood loss for tonsillectomy with coblation compared with a conventional ‘cold’ tonsillectomy. Material and Methods: Thirty children from 3 to 15 years of age included in this study. Tonsillectomy with coblation performed 15 of the children and conventional ‘cold’ tonsillectomy performed to the other 15. Intraoperatively length of procedure, length of anesthesia, intraoperative fluid requirement, total blood loss were documented for each patient. In the hospital, postoperative amount and duration of intravenous fluids, oral intake (timing of onset and amount), duration and total dose of analgesic were recorded. Daily assesment included type of diet, level of appetite , total number of analgesic usage, presence of fever, time to return the normal activity and pain score (twice daily). Pain was measured by means of Faces Pain Scale. Results: In the control group where 60% of children were male the mean age was 8,13 years old; whereas, it was 7,73 years old in the study group where 46,7% of the children were male. In the study group the length of procedure, length of anesthesia, intraoperative fluid requirement, total blood loss were found statically significant. ( P<0.01) Although there were no statically difference between two groups for postoperative morning pain scores (P>0.05), there was a statically significant difference for the evening pain scores (P<0.05) except than the third postoperative day. (P>0.05) Discussion and conclusion: In the thermal coagulation tecnique , intraoperative blood loss and the lenght of operation was statically significant when compared with control group. It offers that this method with significant reduced blood loss and surgical time and without increasing postoperative pain is a useful possibility for tonsillectomy.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale