Kolesteatom

Ünal M., Vayısoğlu Y.

Kolesteatom, keratinizasyon gösteren çok katlı yassı epitelin olmaması gereken orta kulakta veya temporal kemiğin diğer pnömatize bölgelerinde birikimidir. Histolojik olarak benign fakat klinik olarak destrüktif bir lezyondur. Lezyon temel olarak 3 yapı içerir ; kistik yapı, matriks ve perimatriks. Konjenital ve edinilmiş kolesteatom olarak başlıca iki gruba ayrılmaktadır. Edinilmiş kolesteatom da primer ve sekonder edinilmiş kolesteatom olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Konjenital kolesteatom embriyonal epitelyal kalıntılardan yada inklüzyonlardan meydana gelmektedir. Edinilmiş kolesteatom için temel olarak dört farklı mekanizma tanımlanmıştır: (1) skuamöz metaplazi, (2) epitelyal invazyon, (3) bazal hücre hiperplazisi, (4) invajinasyon teorileri ve ek olarak tüm bu teorilerin bir karışımı etken olabilir. Çok katlı yassı epitelin orta kulağa nasıl geldiği halen tartışmalı bir konudur. Bu derlemede kolesteatom etyopatogenezi için öne sürülen teori ve hipotezler incelenmiştir.

Cholesteatoma

Ünal M., Vayısoğlu Y.

Cholesteatoma is an accumulation of keratin-producing squamous epithelium in the foreign place in the middle ear cavity or other pneumatized regions of the temporal bone. Cholesteatoma is a histologically benign disease but clinically destructive disease. Cholesteatoma is composed of the three components: cystic content of desquamated keratin, matrix and perimatrix. Cholesteatoma can be divided into congenital and aquired cholesteatoma . Acquired cholesteatomas can be further divided into primary and secondary acquired. Congenital cholesteatomas are thought to arise from embryonal inclusions or rests of epithelial cells. There are four basic theories of the pathogenesis of aquired cholesteatoma : (1) squamous metaplasia, (29) epithelial invasion, (3) basal cell hyperplasia and (4) invagination theoires and additionally a combination of this theoires. The discussion about how squamous epithelium get into the middle ear is still controversial. This review was evaluated theories and hypotheses for etiopathogenesis of cholesteatoma.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale