Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Tekrarlayan Akut Tonsillitli Çocuk Hastalarda Histopatolojik Tonsil Aktinomikozunun Önemi
 

Tekrarlayan Akut Tonsillitli Çocuk Hastalarda Histopatolojik Tonsil Aktinomikozunun Önemi

Doğru H., Yasan H., Çandır Ö., Çiriş M., Özel B. F.

Amaç: Bu çalışmanın amacı tekrarlayan akut tonsillitli hastaların tonsil dokularında histopatolojik olarak bulunabilen aktinomikozun, tonsil asimetrisi, fibrosis, hipertrofisi üzerine olası etkilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya tekrarlayan akut tonsillit tanısı ile tonsillektomi uygulanan ardışık 150 hasta dahil edildi. Tonsillektomi ile alınan dokular hematoksilen-eozin ile boyandıktan sonra ışık mikroskobu ile aktinomikoz varlığı bakımından değerlendirildi. Tonsil dokusunda aktinomikoz tespit edilen olgular çalışma grubunu oluştururken, aktinomikoz olmayanlar kontrol grubuna alındı. Eşlik eden adenoid hiperplazi, operasyonun yapıldığı mevsim, yaş, cinsiyet, hastalık süresi, tonsil hipertrofi derecesi, tonsil asimetrisi ve firozisi bakımından iki grup karşılaştırıldı. Veriler SPSS istatistik programında değerlendirildi. Ki-kare ve ANOVA testleri uygulandı. Bulgular: Bu çalışmaya, yaş ortalaması 8.38 ± 3.74 yıl, yaş dağılımı 3-16 yıl olan ardışık 150 hasta dahil edildi . Yaz mevsiminde ameliyat edilen, ameliyat öncesi şikayetleri daha uzun süreli olan, cinsiyeti bayan olan ve yaşları daha büyük olan olgularda tonsil aktinomikozu görülme sıklığı anlamlı derecede fazla idi (P<.05). İki grup arasında diğer parametreler bakımından anlamlı bir fark yoktu. Sonuç: Literatürdeki bazı çalışmaların aksine tonsil dokusunda histolojik olarak görülen aktinomikoz normal bir bulgudur. Bu durum klinik anlamı olmayan ve tonsillerin Actinomyces tarafından kolonizasyonu olarak tanımlanabilir.

The Sıgnıfıcance Of Hıstopathologıc Tonsıllar Actınomycosıs In Pedıatrıc Patıents Wıth Recurrent Acute Tonsıllıtıs

Doğru H., Yasan H., Çandır Ö., Çiriş M., Özel B. F.

Background: The aim of this study is to determine the possible role of Actinomyces histopathologically found in tonsillar tissue on hypertrophy, fibrosis, and asymmetry of tonsils in patients with recurrent acute tonsillitis. Materials and Methods: One hundred and fifty consecutive patients underwent tonsillectomy with the diagnosis of recurrent acute tonsillitis were enrolled in this study. Tonsillectomy specimens stained with haematoxylin-eosin were all evaluated with light microscopy for the presence of Actinomyces. Patients with tonsillar specimens showing Actinomyces were involved in the study group and those without any findings of Actinomyces were involved in the control group. Two groups of patients were compared with respect to the concomitant adenoid hyperplasia, season of operation, age, gender, duration of disease, the degree of tonsillar hypertrophy and tonsillar asymmetry and fibrosis. Data were analyzed by SPSS statistics package. The Chi-squared and ANOVA tests were performed. Results: One hundred and fifty consecutive patients with a mean age of 8.38 ± 3.74 years (ranging from 3 to 16) were enrolled in this study. Actinomyces were determined in 53 (35,3 %) patients. Patients operated on during summer season, and having longer periods of complaints before surgery, female gender and older mean age had significantly more frequent Actinomyces in their tonsillar tissues (chi-square test: P <.05). The other parameters were not different between two groups. Conclusions: In contrary to some other studies the presence of Actinomyces in tonsillar tissue is an incidental finding. It is the colonization of tonsils by Actinomyces which does not have any clinical importance.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale