Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Tonsillektomiye Sekonder Gelişen Baktereminin Tonsil Yüzeyel Ve Derin Doku Kültürleri İle Karşılaştırılması
 

Tonsillektomiye Sekonder Gelişen Baktereminin Tonsil Yüzeyel Ve Derin Doku Kültürleri İle Karşılaştırılması

Köybaşı S., Yılmaz F., Süslü A. E., Akyürek F., Karabay O.

Amaç: Bu çalışma, tonsillektomi yapılan hastalarda baktereminin süresini ve spektrumunu araştırmak ve baktereminin, akut faz reaktanları, tonsil kültürleri, ateş varlığı ile ilişkisini incelemek üzere tasarlanmıştır. Çalışma Planı: Prospektif klinik çalışmadır. Hastalar ve Yöntemler: Tonsillektomi yapılan (15 erkek, 16 kadın) toplam 31 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tonsillerin yüzeyinden ve derin dokularından sürüntü yapılarak kültürler alınmıştır. Tüm hastalardan preoperatif dönemde ve ameliyattan sonraki 1., 3. ve 5. saatlerde venöz kan örnekleri, kan kültürü için alınmıştır. Preoperatif ve postoperatif eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein seviyeleri karşılaştırılmıştır. Kültür sonuçları ve bakteremi varlığı araştırılmıştır. Bulgular: Tonsillektomi sonrası bakteremi sadece üç hastada tespit edilmiştir. On yedi (%54,8) hastanın tonsil derin doku kültürlerinde üreme olduğu görülmüştür. Bakteremi gelişen üç hastada tonsil yüzey ve derin doku kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve bakteremi arasında her hangi bir ilişki bulunamamıştır. Akut faz reaktanlarının preoperatif ve postoperatif seviyeleri arasındaki fark çalışma grubumuzda anlamlı değildir. Sonuç: Baktereminin geçici olması ve düşük oranlarda tespit edilmesi; tonsillektomi sonrası rutin antibiyotik kullanımının gereksiz olduğu ve sadece yüksek riskli hastalarda kullanılabileceği sonuçlarını çıkarmıştır.

Comparısıon Of Tonsıllar Surface And Core Cultures Wıth Bacteremıa Secondary To Tonsıllectomy

Köybaşı S., Yılmaz F., Süslü A. E., Akyürek F., Karabay O.

Objectives: This study was designed to investigate the duration and spectrum of bacteremia and its relation with acute phase reactants and fever in patients who underwent tonsillectomy. Study Design: A prospective clinical trial Patients and Methods: Thirty one patients (15 male, 16 female) who underwent tonsillectomy were included. Swab cultures from surface and core of tonsils were performed. All patients underwent venous blood sampling preoperatively and 1, 3 , 5 hours after the operation for blood cultures. Preoperative and postoperative erythrocyte sedimentation rates and C Reactive Protein levels were compared. Results of bacteriological research and bacteremia were investigated. Results: Post-tonsillectomy bacteremia was determined only in three patients. In 17 (54.8%) patients various microorganisms were isolated from cultures of tonsil core. There was no relation between the microorganisms which were isolated from tonsil core or tonsil surface and the bacteremia in three patients. The preoperative and postoperative difference between the levels of acute phase reactants was not found to be significant in our study group. Conclusion: The transient pattern and low ratios of bacteremia after tonsillectomy indicates that routine antibiotic use is unnecessary and may be used only in high risk patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale