Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Allerjik Rinit Tanısında Serum Eozinofilik Katyonik Proteinin Kullanımı
 

Allerjik Rinit Tanısında Serum Eozinofilik Katyonik Proteinin Kullanımı

Olcay I., Kaymakçı M., Akdoğan Ö., Fırat Y., Selçuk A.

Amaç: Allerjik rinitin erken tanı ve tedavisi, bu hastalara iyi bir yaşam kalitesi sunabilmek ve hastalığın ilerlemesini önleyebilmek açısından çok önemlidir. Bu çalışma, bir inflamasyon belirteci olan serum eozinofilik katyonik protein (ECP) ölçümünün allerjik rinit hastalığında tanısal değerinin olup olmadığının ve diğer in vitro ve in vivo testlere üstünlüğünün olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Hastalar ve Yöntemler: Çalışma, 49 allerjik rinitli hasta ve 26 sağlıklı kişi üzerinde vaka-kontrol karşılaştırması şeklinde yapılmıştır. Atopik hastalık tanısı için; deri testleri, serum total eozinofil sayımı, total IgE, spesifik IgE ve phadiotop ölçümleri yapılmıştır. ECP değerleri ölçümleri Pharmacia CAP sistemi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Allerjik rinitli hastalar normal sağlıklı kişilere oranla yüksek serum ECP değerleri göstermişlerdir. Ortalama ECP değeri hasta grubunda12.75µg/l, control grubunda 6.62µg/l olarak bulunmuştur. Serum ECP ölçümünün duyarlılığı ve özgüllüğü sırayla %81.6 ve %57.6 bulunmuştur. Sonuç: Serum ECP değerleri ölçümü, deri testleri ile birlikte değerlendirildiğinde, allerjik hastalığın tanısını koymada kolay ve ucuz bir yöntem olarak kullanılabilir. Tek başına kullanıldığında yüksek sensitivite ile tanı koydursa da kesin tanı için ek testlere başvurulmalıdır.

The Use Of Serum Eosınophılıc Catıonıc Proteın In The Dıagnosıs Of Allergıc Rhınıtıs

Olcay I., Kaymakçı M., Akdoğan Ö., Fırat Y., Selçuk A.

Objective: Early diagnosis and treatment are very important in patients with allergic rhinitis (AR) in order to provide them a higher life quality and to stop the progress of their illness. We have tested whether the high levels of serum eosinophilic cationic protein (ECP) concentrations can distinguish between patients with AR and those with healthy controls. The relationship between other serum inflammation markers was also evaluated. Materials and Methods: In our study, serum ECP concentrations of 49 patients with AR were measured and compared with control group including 26 healthy people. Every subject underwent the skin prick test, serum total eosinophil count, phadiotop, total IgE and specific IgE level measurements. Serum ECP levels were measured by the commercially available immunoassay technique (Pharmacia CAP). Results: Studies have indicated that; serum ECP levels in patients with AR are higher than in healthy human. (Mean ECP level was 12.75µg/l in patient group and 6.62µg/l in control group). The sensitivity of serum ECP was found as % 81.6 and specificity was found as % 57.6. Conclusion: From this observational study it is concluded that serum ECP might be used as a marker which can easily be measured in a clinical setting in the diagnosis of AR when it is used together with skin prick tests. Although it could diagnose AR with a high sensitivity, additional tests will be needed for exact diagnosis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale