2007

1. Vagal Kistik Schwannoma: Olgu Sunumu
Vagal Cystic Schwannoma: Case Report
2. Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu
Laryngeal Chondosarcoma: Case Report
3. Akciğer Metastazı Olan Dil Kanserini Taklit Eden Sekonder Lingual Tüberküloz: Olgu Sunumu
Secondary Lingual Tuberculosis Resembling Lingual Cancer with Lung Metastasis: Case Report
4. Damağın Plazmositoid Miyoepitelyoması
Plasmacytoid Myoepithelioma of the Palate
5. Açık Teknik Timpanoplastide İşitme Sonuçlarımız
Hearing Results In Canal Wall Down Tympanoplasty
6. İnfrahyoid Lokalizasyonda Ektopik Tiroid Dokusu: Olgu Sunumu
Ectopic Thyroid Gland at Infrahyoid Localization: Case Report
7. Laringeal Papillomatozisde Adjuvan Cidofovir Enjek-siyonu
Adjuvant Cidofovir Injection for Laryngeal Papillomatosis
8. Nazal Septum Deviasyonunun Solunum Fonksiyon Testleri ve Arteriel Kan Gazları Üzerine Etkisi
Effect of Nasal Septal Deviation on Respiratory Function Tests and Arterial Blood Gases
9. Mesleki Gürültü Maruziyetine Bağlı Eşik Değişikliklerinin Çelik İş Fabrikasındaki İşçilerin Hayat Kalitesi Üzerine..
Effects of Change of the Thresholds Related to Occupational Noise Exposure on Quality of the Lives of the..
10. Perennial Allerjik Rinitte Dermatophagoıdes Nazal Spesifik IgE’nin Serum Spesifik IgE, Prick Test ve Nazal..
Nasal Specific IgE for Dermatophagoides in Perennial Allergic Rhinitis and Its Correlation With Serum..
11. Tonsiller Bölgede Kırılmış Sütür İğnesi
The Broken Suturing Needle in the Tonsillar Region
12. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Cerrahisinin Etkinliği
The Efficacy of Uvulopalatal Flap Surgery in Patients With Obstructive Sleep Ap-nea
13. Sarkoidozda Kulak Tutulumu
The Effects of Sarcoidosis in the Ear
14. Bilateral Vokal Kord Paralizilerinin Tedavisinde Thornell Tekniği
Thornell Technique in the Management of Bilateral Vocal Cord Paralysis
15. Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Radyofrekans Doku Ablasyonunun Etkinliği
The Efficacy of Radiofrequency Tissue Ablation Therapy for Inferior Turbinate Hypertrophy
16. Kobaylarda Yaşlanmanın İşitsel Beyin Sapı Yanıtı Üzerindeki Etkileri
Age Related Changes on Auditory Brain Stem Responce in Guinea Pigs
17. Otoimmün Sensörinöral İşitme Kayıpları: Derleme
Autoimmune Sensorineural Hearing Loss: Review
18. Revizyon Endoskopik Sinüs Cerrahisi: Cerrahi Sonuçlar
Revision Endoscopic Sinus Surgery: Surgical Outcomes
19. Yetişkinde Hava Yolu Obstrüksiyonuna Yol Açan Vallekula Kisti: Bir Olgu Sunumu
Vallecular Cyst Causing Airway Obstruction in an Adult: A Case Report
20. Boyun Kitlelerinin Ayırıcı Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Renkli Doppler Ultrasonografinin Tanısal..
The Comparision of the Diagnostic Values of Fine Needle Aspiration Biopsy and Color Doppler Ultrasonography..
21. Hiperbilirubinemik Yenidoğanlar ve Aminoglikozid Tedavisi Alan Yenidoğanlarda TEOAE ile İşitmenin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Hearing by TEOAE in Hyperbilirubinemic and Aminoglycoside Treated Newborns
22. Paranazal Sinüslerin Anatomik Varyasyonları: Bilgisayarlı Tomografi Çalışması
The Anatomic Variations of Paranasal Sinuses: Computerized Tomography Study
23. Castleman Hastalığında Parotis Tutulumu Olan Olguda: US, Doppler US, BT ve MRG Bulguları
A Case of Castleman’s Disease Involving Parotid Gland: US, Doppler US, CT and MRI Findings
24. Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi
Analysis of Ethmoid Roof and Cranial Base in Turkish Population
25. Tinnitus Hastalarının Tinnitus Derece Endeksi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Patients with Tinnitus by Tinnitus Severity Index
26. Frontal Sinüsten Kaynaklanan Koanal Polip
Choanal Polyp Originating from the Frontal Sinus
27. Septorinoplasti Sonrası Dikişe Bağlı Geç Dönem Burun Ucu Enfeksiyonu
Long Term Infection on The Nasal Tip Due To Suturation Following Septorhinoplasty
28. Matür Konjenital Sublingual Kistik Teratom
Mature Congenital Sublingual Cystic Teratoma: A Case Report†
29. İki Yıllık Otoplasti Deneyimi Ve Sonuçlarımız
Our Two Years Experience And Results Of Otoplasty
30. Konjenital Preauriküler Fistül Cerrahisinde Kılavuz Prob Ve Metilen Mavisi Kullanımı
Use Of Guıde Probıng Or Methylene Blue Staınıng Durıng The Congenıtal Preaurıcular Fıstula Surgery
31. Nazoseptal Cerrahide Antimikrobiyal Profilaksi
Antımıcrobıal Prophylaxıs In Nasoseptal Surgery
32. Rutin Tonsillektomi Örneklerinin Histopatolojik Sonuçları
The Hıstopathologıcal Results Of Routıne Tonsıllectomy Specımens
33. Konka Bullosa Septal Deviasyon İlişkisi
The Relatıonshıp Between Concha Bullosa And Septal Devıatıon
34. Subjektif İşitme Kaybı İle Karışan Edinsel Epileptik Afazi:Landau Kleffner Sendromu
(Landau Kleffner Syndrome: An Epıleptıc Acquıred Aphasıa Confused Wıth Subjective Hearıng Loss)
35. Larinks Kanserinin Nadir Metastatik Örneği: Önkol
An Unusual Metastatıc Pattern Of Larynx Cancer: The Forearm
36. Orbitaya Uzanan Etmoid Sinüs Osteomunun Endonazal Endoskopik Yaklaşımla Çıkarılması
Endonasal Endoscopıc Resectıon Of Ethmoıd Sınus Osteoma Wıth Orbıtal Extensıon
37. Forestier Hastalığı Ve Disfaji
Forestıer's Dısease And Dysphagıa
38. Boyun Yerleşimli Hiyalin Vasküler Tip Castleman Hastalığı: İki Olgu
Hyalıne Vascular Type Castleman's Dısease Of The Neck: Two Cases
39. Normal Burunlarda Subjektif Nazal Açıklık Hissi İle Objektif Bulgular Arasındaki Uyum
Correlatıon Between Subjectıve Nasal Patency Feelıng And Objectıve Fındıngs In Normal Nose
40. Organik Ses Teli Lezyonu Olan Ve Olmayan Fonksiyonel Disfonili Hastaların Seslerinin Akustik Farklılıkları
Acoustıc Dıfference In Voıce Of The Patıents Wıth And Wıthout Organıc Lesıon In Functıonal Voıce Dısorders
41. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Sefalometrik Analiz Sonuçları
The Results Of The Obstructıve Sleep Apnea Patıents' Cephalometrıc Analyses
42. Posterior Oral Kavite Defektlerinin Rekonstruksiyonunda Masseter Kas Transpozisyon Flebi
Masseter Muscle Transposıtıon Flap In The Reconstructıon Of The Defects Of Posterıor Oral Cavıty
43. MikrodebriderinNazalPolipozisinCerrahiTedvsndeObjektifBulgularVeYaşamKalitsi YönündenEtks:RandomizeVeTekKörKlnkÇlşm
ImpctOfMcrdbrdrInSrgclTreatmntOfNslPlypssInTrmsOfHealthRltd QualtyOfLıfeAndObjctvFndngs:ACmprtvRndmzdSngleBlnddClnclStdy
44. Bilateral Nazoalveolar Kist: Olgu Sunumu Ve Terapötik Yaklaşım
Bılateral Nasoalveolar Cyst: Case Report And Therapeutıc Approach
45. Kimura Hastalığı: Tanısı Zor Bir Patoloji
Kımura's Dısease: A Dıagnostıc Challange
46. Sarı Tırnak Sendromu
Yellow Naıl Syndrome
47. SağlıklıBireylrdNazalHavaYoluFonksiynlKapastsnnDeğerlendirlmsndeAkustikRinometri Ve NazalSpirometrininKarşılştrlmsı
TheComparısonOfAcoustıcRhınometryAndNasalSpırometryIn EvaluatıngTheFunctıonal CapacıtyOfTheNasalAırway InHealthySubjects
48. Horlama Ve Hafif Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Radyofrekans İle Yumuşak Damak Ablasyonu
Radıofrequency Ablatıon Of The Soft Palate For The Treatment Of Snorıng And Mıld Obstructıve Sleep Apnea Syndrome
49. Postlingual İşitme Kayıplı Hastalarda Koklear İmplant Sonrası Hayat Kalitesi
Qualıty Of Lıfe In Postlıngually Deaf Adults After Cochlear Implantatıon
50. İşitsel Devamlı-Durumda Uyarım Yanıtları Ve Klinik Kullanımı
Assr: Audıtory Steady-State Evoked Response And Clınıcal Usage
51. Horlama Ve Obstüriktif Uyku Apneli Hastalarda Epworth Uykululuk Skalasının Güvenilirliği
Relıabılıty Of The Epworth Sleepıness Scale On Snorıng And Sleep Apnea Patıents
52. Manyetik Rezonans Görüntülemede Rastlantısal Paranazal Sinüs Patolojilerinin Sıklığı Ve Hasta Semptomları İle İlişkisi
Prevalence Of Incıdental Paranasal Sınuses Abnormalıtıes In Mrı And Its Relatıonshıp To Patıents Symptoms
53. Nonseminomatöz Testiküler Karsinomun Supraklaviküler Lenf Nodu Metastazı
Supraclavıcular Lymph Node Metastasıs Of Nonsemınomatous Testıcular Carcınoma
54. Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromunda Farmakoterapiler
Pharmacotherapıes In Obstructıve Sleep Apnea
55. Değişik Klinik Patolojilerde Palatin Tonsillektomi Materyelleri Morfolojisi
The Human Palatıne Tonsıl Studıed From Surgıcal Specımens At Varıous Pathologıcal Condıtıons: Morphologıcal Analysıs
56. Maksiller Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters' Grafisinin Değeri
The Value Of The Waters' Vıew In The Assessment Of The Maxıllary Sınus Inflamatory Mucosal Pathology
57. Kronik Sigara Kullanıcılarında Teoae Sonuçları
The Teoae Results In Chronıc Cıgarette Users
58. Açık Rinoplastide Otojen Kıkırdak Greftler: Klinik Deneyimimiz
Autologous Cartılage Grafts In Open Rhınoplasty: Our Clınıcal Experıence
59. Parotis Kitlesi Şeklinde Bulgu Veren Malign Periferik Sınır Kılıfı Tümörü
Malıgnant Perıpheral Nerve Sheath Tumor Presentıng As A Parotıd Mass
60. Maksiller Sinüs Kolesterol Granüloması
Cholesterol Granuloma In The Maxıllary Sınus

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale