Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Tinnitus Hastalarının Tinnitus Derece Endeksi ile Değerlendirilmesi
 

Tinnitus Hastalarının Tinnitus Derece Endeksi ile Değerlendirilmesi

Dağlı M., Eryılmaz A., İriz A., Karabulut H.

Amaç: KBB pratiğinde en sık görülen şikâyetlerden birisi olan tinnitus, vücut dışında bir ses kaynağından kaynaklanmadan hissedilen sesler şeklinde tarif edilmektedir. Objektif ve sübjektif tinnitus olarak iki tipi olmakla beraber sübjektif tinnitus çok daha yaygındır. Sübjektif tinnitus şikayeti olan hastaları Tinnitus Derece Endeksi ile değerlendirmek ve sonuçlarını tartışmaktır. Yöntem ve Gereçler : Sübjektif tinnituslu 62 hasta Tinnitus Derece Endeksi ile değerlendirildi. Hastaların toplam semptom skoru hesaplanarak, çok hafif, hafif, orta, ciddi ve katastrofik olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Hastaların toplam semptom skoru minimum 16, maksimum 58, ortalama 34 idi. Sonuç: Tinnitus hastalarını, tinnitus formlarıyla değerlendirmenin hem Kulak Burun Boğaz hekimleri için hem de hastalar için bu sorunun çeşitli yönlerinin ortaya konulmasında, değerlendirilmesinde, tedavi öneri ve takiplerinde ve sorun ile baş edebilmelerinde yardımcı olabilir.

Evaluation of the Patients with Tinnitus by Tinnitus Severity Index

Dağlı M., Eryılmaz A., İriz A., Karabulut H.

Objective: Tinnitus is one of the most common presenting complaints in the practice of otolaryngology. Tinnitus is described as a sound that is perceived without external source of out of body. In the simplest terms, there are two types of tinnitus; objective and subjective, and subjective tinnitus is more common. The aim of this study was to evaluate by the Tinnitus Severity Index form and to discuss the results in patients with subjective tinnitus. Material and Methods: Sixty-two patients with subjective tinnitus were evaluated by Tinnitus Severity Index. Total symptom score of the patients were classified as slight, mild, moderate, severe and catastrophic by grading symptom scores. Results: Total symptom scores of the patients were as follows: Mean=34, minimum=16, maximum=58. Conclusion: The evaluation of patients with tinnitus by Tinnitus Severity Index forms can help ENT specialists and tinnitus patients for understanding of different aspects of this problem, evaluation of patients and suggestion and follow-up of treatment for controlling the problem.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/1 12-17

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale