Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Radyofrekans Doku Ablasyonunun Etkinliği
 

Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Radyofrekans Doku Ablasyonunun Etkinliği

Gerek M., Birkent H., Karahatay S., Akçam M.T., Durmaz A., Karadeniz H.

Amaç: Alt konka hipertrofisi tedavisinde oldukça güncel bir teknik olan radyofrekans doku ablasyonunun (RFDA) etkinliğinin değerlendirilmesi ve mukosiliyer fonksiyon üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Yöntem ve Gereçler : Kronik nazal tıkanıklık şikayeti olan ve izole alt konka hipertrofisi saptanan 40 olguya (26 kadın, 14 erkek; ort.yaş 35.51, dağılım 18-55) lokal anestezi altında RFDA uygulandı. RFDA öncesi ve sonrasında hastaların nazal tıkanıklık şikayetlerinde meydana gelen değişim VAS (vizüel analog skala) ile değerlendirildi. Olguların RFDA öncesinde 1. hafta, RFDA’dan sonraki 1. ay ve 3. ayda akustik rinometri ölçümleri dekonjestanlı ve dekonjestansız olarak yapıldı. Bu ölçümlerde, akustik rinometri parametrelerinden, MCA, TV, CSA1, CSA2, CSA3, V1, V2 ve V3 parametreleri incelendi. RFDA’nın mukosiliyer aktivite üzerine olan etkileri preoperatif ve postoperatif 3. ayda yapılan sakarin testi ile değerlendirildi. Bulgular: RFDA sonrasında hastaların nazal tıkanıklık şikayetlerinde anlamlı azalma saptandı. RFDA sonrası dekonjestansız akustik rinometri ölçümlerinde, MCA, TV, V2, V3, CSA2 ve CSA3 parametrelerinde anlamlı artış saptandı, V1 ve CSA1 parametrelerinde anlamlı değişim tespit edilmedi. Dekonjestanlı akustik rinometri ölçümlerinde, sadece CSA3 parametresinde RFDA sonrası 1. ay ve 3. ayda anlamlı artış saptanırken diğer tüm parametrelerde RFDA öncesi ve sonrası ölçümler arasında anlamlı değişim tespit edilmedi. RFDA öncesinde ve 3. ayda yapılan sakarin testlerinde anlamlı değişim elde edilmedi. Sonuç: Alt konka hipertrofisi tedavisinde uygulanan radyofrekans ablasyonun hasta için minimal invaziv, uygulanım kolaylığı olan, güvenilir, mukosiliyer klirensi etkilemeyen ve yeterli havayolu pasajı sağlayan bir teknik olduğu değerlendirilmektedir.

The Efficacy of Radiofrequency Tissue Ablation Therapy for Inferior Turbinate Hypertrophy

Gerek M., Birkent H., Karahatay S., Akçam M.T., Durmaz A., Karadeniz H.

Objective: The aim of this study is to determine the efficacy of radiofrequency tissue ablation therapy (RFTA) for inferior turbinate hypertrophy and to investigate its effects on mucocilliary clearance. Material and Methods: RFTA was administered under local anesthesia to 40 patients (26 females, 14 males; mean age 35.51, range 18-55) who had chronic nasal obstruction and isolated inferior turbinate hypertrophy. The change in the nasal obstruction symptom before and after RFTA was evaluated by using a VAS (visual analog scale). Acoustic rhinometry was performed for all patients before and 1 week, 1 month and 3 months after RFTA with and without decongestant. MCA, TV, CSA1, CSA2, CSA3, V1, V2 and V3 parameters were used for evaluation of these measurements. Effects of RFTA on mucocilliary clearance was determined before and 3 months after the procedure by saccharine test. Results: Nasal obstruction symptom showed a significant decrease after RFTA. Post RFTA measurements of acoustic rhinometry without decongestant revealed a significant increase at MCA, TV, V2, V3, CSA2, and CSA3 parameters. But there wasn’t a significant change at V1 and CSA1 parameters. Acoustic rhinometry with decongestant showed a significant increase in only CSA3 parameter at the measurements in 1 month and 3 months after RFTA. None of the other parameters showed a significant change in acoustic rhinometry with decongestant. No significant change was observed before and 3 months after RFTA on saccharine test. Conclusion: The radiofrequency tissue ablation for inferior turbinate hypertrophy is considered to be a minimaly invasive, easy and safe technique, which does not affect the mucocilliary clearance and provides enough airway passage.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/1 18-26

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale