Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Konjenital Preauriküler Fistül Cerrahisinde Kılavuz Prob Ve Metilen Mavisi Kullanımı
 

Konjenital Preauriküler Fistül Cerrahisinde Kılavuz Prob Ve Metilen Mavisi Kullanımı

Öztürk K., Keleş B., Akbay E.

Amaç: Preauriküler fistül ve kist nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan olgularda cerrahi sonuçlar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Cerrahi tedavi uygulanan 16 hasta (10 kadın, 6 erkek; ortalama yaş 20.1±9.3 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalar, ayrıntılı anamnez, tam bir KBB muayenesi, yüzeyel ultrasonografi ve temporal kemik BT ya da MR ile değerlendirildi. Fistül olan hastalarda kist traktusunun diseksiyonunu kolaylaştırmak için cerrahi operasyon esnasında kılavuz prob ya da metilen mavisi enjeksiyonu kullanıldı. Bulgular: Olguların 15'inde (%93.7) preauriküler fistül, 1'inde (%6.3) kist formasyonu saptandı. Vakaların 6'sında (%37.5) bilateral fistül saptandı ve aynı seansta iki tarafı da opere edildi. Metilen mavisi verilen grupta 1 (%12.5) hastada postoperatif ciltte tatuaj meydana geldi. Her iki gruptada 1'er hastada nüks saptandı. Sonuç: Fistül traktusunun yetersiz rezeke edildiği vakalarda geç dönemde nüks meydana gelebilmektedir. Traktusun tam rezeksiyonu için kullanılan metilen mavisi tatuaj yapabilmekte ve bunu önlemek için probe guide seçilebilecek bir yöntemdir.

Use Of Guıde Probıng Or Methylene Blue Staınıng Durıng The Congenıtal Preaurıcular Fıstula Surgery

Öztürk K., Keleş B., Akbay E.

Objective: Surgical results of the cases with preauricular fistula or cyst were evaluated, retrospectively. Patients and Methods: Sixteen patients who underwent surgery (10 female, 6 male; Mean age: 20.1±9.3 year) were evaluated, retrospectively. Carefully history, otolaryngological examination, superficial ultrasonography and temporal CT or MRI were carried out on all cases. Either probe guide or methylene blue staining technique was preferred to manage the cases with preauricular fistula due to facilitate dissection of tractus during surgical operation. Results: Fifteen cases (93.7%) had preauricular fistula whereas one case (6.3%) had preauricular cyst and 6 cases had bilateral disease. In the cases who underwent methilen blue injection technique, a tattoo was observed on skin in one patient. In both groups, one recurrence was observed. Conclusions: Recurrence can occur if limited tractus resection were performed. Methylene blue staining technique which can be used for obtaining total resection of the fistula tractus may have led to tattoo on the surgical area. For this purpose, probe guide technique should be selected to prevent this problem

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale