Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Nazoseptal Cerrahide Antimikrobiyal Profilaksi
 

Nazoseptal Cerrahide Antimikrobiyal Profilaksi

Özman M., Eryılmaz A., Dursun G., Acar A., Dağlı M., Göçer C., Balaban N.

Bu çalışmanın amacı nazoseptal cerrahi hastalarında iki farklı antimikrobiyal profilaksi (AMP) protokolünü karşılaştırmak ve bu protokollerin etkinliğini objektif olarak değerlendirmektir. Toplam 108 hasta randomize olarak 48 ve 60 kişiden oluşan iki gruba ayrıldı. Kırksekiz kişiden oluşan birinci grubtaki hastalara postoperatif dönemde 5 gün boyunca oral yolla günde iki dozda 375 mg ampicillin/sulbactam preperatı verildi. Diğer gruptaki 60 hastaya ise ameliyattan 30 dakika once tek doz cefazolin 1gr/iv yolla uygulandı. Her iki grupta ameliyat bitiminde nitrofurazone emdirilmiş ekstrafor tampon materyali uygulandı. Pre ve postoperative burun florası mikroskopi ve kültür ile değerlendirildi. Birinci gruptaki hastaların pre ve postoperative kültür sonuçlarında sırayla Staphylococcus aureus %20.8 (10/48) ve %14.6 (7/48), ve potansiyel patojenik bakteri (PPB) %4.2 (2/48) ve %14.6 (7/48), oranlarında üredi. Bu oranlar ikinci gruptaki hastalarda sırayla pre ve postoperative olarak Staphylococcus aureus %16.7 (10/60) ve %18.3 (11/60), ve PPB %5 (3/60) ve %20 (12/60) oranlarında üremiştir. Bakterilerin pre ve postoperative kültürlerde üreme hızları incelendiğinde birinci grupta istatiksel olarak anlamlı değilken (p=0.216>0.05); ikinci grupta (p=0.015<0.05) anlamlı idi. Birinci grupta 1, ikinci grupta 2 hastada postoperative dönemde lokalize enfeksiyon bulgusu görülmüştür. Sonuç olarak mikrobiyolojik bulgulara göre postoperative beş gün boyunca oral yolla uygulanan AMP protokolu daha başarılı iken klinik bulgulara dikkate alındığında iki protokol arasında fark görülmemiştir. Hastaların tedaviye uyumları ve ekonomik fayda da dikkate alınması gereken bir durum olduğundan preoperative tek doz AMP protokolü daha cazip hale gelmektedir.

Antımıcrobıal Prophylaxıs In Nasoseptal Surgery

Özman M., Eryılmaz A., Dursun G., Acar A., Dağlı M., Göçer C., Balaban N.

Aim of the study was to compare two different antimicrobial prophylaxis (AMP) regimens and obtain objective data about effectiveness of these regimens in nasal septal surgery (NSS) patients. One hundred-eight patients were randomized into 2 groups. Group one consisted 48 and the other 60 patients. Forty-eight patients in the 1st group were administered ampicillin/sulbactam 375 mg twice a day p.o. five days postoperatively and 60 patients in the 2nd group were administered a single dose of cefazolin 1gr/iv preoperatively. In both groups nitrofurazone ointment soaked extrafor packing material was applied after septoplasty. Preoperative and postoperative nasal flora was determined by microscopy and cultures. Preoperative and postoperative cultures of 1st group revealed Staphylococcus aureus in 20.8% (10/48) and 14.6% (7/48), and potential pathogenic bacteria (PPB) in 4.2% (2/48) and 14.6% (7/48), respectively. Preoperative and postoperative cultures of 2nd group revealed Staphylococcus aureus in 16.7% (10/60) and 18.3% (11/60), and PPB in 5% (3/60) and 20% (12/60). In analysis of growth rates of bacteria statistically insignificant pre and post-operative counts were found (p=0.216>0.05) in the 1st group, but significant (p=0.015<0.05) in 2nd group. One and two of the patients showed localized infection signs in 1st and 2nd group, respectivelyMicrobiologically postoperative five-day orally given AMP is superior but clinically there is no difference. According to clinicall follow-up both AMP regimes are similarly effective. Compliance of patients to medical prescriptions should be taken in attention, therefore single dose preoperative iv AMP is more attractive to ensure patients adherence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale