Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Organik Ses Teli Lezyonu Olan Ve Olmayan Fonksiyonel Disfonili Hastaların Seslerinin Akustik Farklılıkları
 

Organik Ses Teli Lezyonu Olan Ve Olmayan Fonksiyonel Disfonili Hastaların Seslerinin Akustik Farklılıkları

Kandoğan T., Özüer M.Z.

Bu makalede organik ses teli lezyonu olan ve olmayan fonksiyonel disfonili hastaların seslerinin akustik farklılıkları tartışılmıştır. Bu çalışmaya ses telinde organik bir lezyonu olmayan 72 fonksiyonel disfonili hasta ile organik bir lezyonu olan 77 fonksiyonel disfonili hasta dahil edilmiştir. Organik lezyonlar, 25 ses teli nodülü, 29 vokal polip, 15 Reinke ödemi ve 8 kord vokal kistinden meydana gelmektedir. Kontrol grubunu ise herhangi bir ses bozukluğu olmayan 74 gönüllü oluşturmaktaydı. Ses bozukluklarının teşhisinde 70º rijit videolaringoskop kullanılmıştır. İşitsel ve akustik analizler, ses alanı, maksimum fonasyon süresi ve disfoni şiddet indeksi hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde T testinden ve ANOVA`dan faydalanılmıştır. Her 3 grubun RBH, Jitter% ve DSI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardır. Ses telinde organik bir lezyonu olmayan fonksiyonel disfonili hastaların sesleri olan hastalara göre daha iyidir. Fonksiyonel disfonilerde, ses tellerinin üzerinde organik bir lezyonun bulunması sesi daha da bozmaktadır.

Acoustıc Dıfference In Voıce Of The Patıents Wıth And Wıthout Organıc Lesıon In Functıonal Voıce Dısorders

Kandoğan T., Özüer M.Z.

In this article, the objective and subjective differences of voices in functional voice disorders with and without organic lesion were discussed. 72 functional voice disorders without any organic lesion and 77 functional voice disorders with an organic lesion were included to this study. Organic lesions were 25 kissing nodules, 29 vocal cord polyp, 15 Reinke edema and 8 vocal cord cyst. Control group consist of 74 nondysphonic volunteers. The diagnosis of voice disorders was established by videolaryngoscopy using a 70º rigid scope. Auditive and acoustic analysis, voice range profile, maximum phonation time and the Disphonia Severity Index (DSI) were measured. Statistical analysis was performed using paired sample T-Test and ANOVA. There was a statistically significant difference in RBH, jitter% and DSI scores of the 3 groups. The voice quality of the FVD without any organic lesion was relatively better than FVD with any organic lesion group. A mass lesion over the vocal folds makes the voices worser in functional voice disorders.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale