Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » MikrodebriderinNazalPolipozisinCerrahiTedvsndeObjektifBulgularVeYaşamKalitsi YönündenEtks:RandomizeVeTekKörKlnkÇlşm
 

MikrodebriderinNazalPolipozisinCerrahiTedvsndeObjektifBulgularVeYaşamKalitsi YönündenEtks:RandomizeVeTekKörKlnkÇlşm

Samim E., Bayız Ü., Emir H., Ceylan K., Kızılkaya Z., Ünlü İ., Lale Ö., Yavanoğlu A.

Amaç: Prospektif, randomize ve tek kör bir klinik çalışma ile toplam 97 hastadan oluşan iki grupta nazal polipozisin cerrahi tedavisinde mikrodebrider ve klasik enstrümanların karşılaştırılması. Metodlar: Üçüncü basamak referans merkezinde nazal polipozis nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 97 hasta randomize olarak iki grup halinde çalışmaya dahil edildi. SF-36 Genel sağlık düzeyi anketi yaşam kalitesi ölçütü olarak alınırken Lund-Mackay radyolojik ve endoskopik skorlaması ve akustik rinometri ile nazal volüm ölçümü objektif değerlendirmede kullanıldı. Sonuçlar operasyon öncesi ve postopeartif 6. ayda değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmede eşleştirilmiş t testi ve ANOVA testi kullanıldı. Bulgular: Klasik gruptaki radyolojik skorlama hariç her iki grupta objektif ve subjektif parametreler postoperatif olarak anlamlı iyileşme göstermiştir. Ancak iki grup arasında her iki tür parametre yönünden anlamlı fark oluşmamıştır. Majör komplikasyon izlenmemiştir. Sonuç: Mikrodebrider ve klasik cerrahi enstrümanlar arasında objektif ve subjektif parametreler yönünden farkının olmadığına işaret eden bu çalışma mikrodebrider ile doyurucu cerrahi sonuçlar, minimal mobidite ve artmış hasta ve cerrah konforu unsurlarını rapor eden literatürdeki önceki çalışmalara tamamlayıcı bir unsur oluşturmaktadır.

ImpctOfMcrdbrdrInSrgclTreatmntOfNslPlypssInTrmsOfHealthRltd QualtyOfLıfeAndObjctvFndngs:ACmprtvRndmzdSngleBlnddClnclStdy

Samim E., Bayız Ü., Emir H., Ceylan K., Kızılkaya Z., Ünlü İ., Lale Ö., Yavanoğlu A.

Background: A prospective randomized single-blinded clinical study to compare the outcomes of a total of 97 patients in two groups with nasal polyposis treated surgically with traditional instruments and powered instruments. Methods: Prospective randomized single-blinded clinical study in a tertiary care center with 97 patients evaluated in two groups undergoing endoscopic sinus surgery for nasal polyposis. Medical Outcomes Study Short Form (SF-36)-general health status survey was used for quality of life assessment and Lund-Mackay radiologic and endoscopic scoring and acoustic rhinometric nasal volume measurements were used for objective evaluation between randomly allocated study and control groups in a single-blinded manner. The comparison was performed between the results preoperatively and 6-months postoperatively. Paired-t test was used for comparison of preoperative and postoperative results in each group. ANOVA test was used for inter-groups differences. Results: Endoscopic, tomographic and acoustic rhinometric findings and self reported health status survey scores were improved postoperatively in both groups. However, there was an exception in radiologic scores for the forceps group; there was not any statistically significant difference between the preoperative and postoperative radiologic scores for both sides. When two groups were compared postoperatively there was no statistically significant difference. Both techniques showed no major complications. Conclusion: Emphasizing on the identical results with objective and subjective outcomes measures between through cutting traditional instruments and microdebrider, this study stands as complementary to the previous papers stating satisfactory outcomes, minimal morbidities and improved surgeon and patient comfort with powered instruments in the treatment of nasal polyposis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale