Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Horlama Ve Obstüriktif Uyku Apneli Hastalarda Epworth Uykululuk Skalasının Güvenilirliği
 

Horlama Ve Obstüriktif Uyku Apneli Hastalarda Epworth Uykululuk Skalasının Güvenilirliği

Gerek M., Akçam T., Birkent H., Karakoç Ö.

Amaç: Kişilerin gün içinde genel uykululuk halini ölçmek için Epworth Uykululuk Skalası (EUS) kullanılır. Bu çalışmanın amacı; Epworth Uykululuk Skalasının güvenilirliği ve kullanılabilirliğini tespit etmektir. Hastalar ve Yöntem: Horlama şikayeti ile KBB polikliniğimize başvuran 264 hasta (213 erkek, 51 kadın) çalışmaya alınmıştır. Hastaların çeşitli durumlardaki gündüz uykuluğunu değerlendirmek için Epworth Uykululuk Skalası kullanılmıştır. Tüm hastalara GATA Psikiyatri Kliniği uyku laboratuarında gecelik uyku çalışması yapılmış ve AHİ'ne göre dört grubu ayrılmıştır. Bulgular: EUS ile hastaların gündüz uykuluk hali değerlendirildiğinde ortalama skor basit horlamalı hastalarda 7,7±4,8, hafif OUA olan hastalarda 9,2±5,1, orta OUA olan hastalarda11,3±5,7 ve ağır OUA olan hastalarda 10,8±5,9 olarak saptanmıştır. Epworth skorlarının değerlendirilmesinde basit horlamalı hastalar ile orta ve ağır şiddette OUA olan hastalar arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (sırasıyla p<0.001, p=0.011). Diğer gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Epworth skorları ile AHİ arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur (r=0,252;p<0.001). AHİ 5 ve üstü kabul edilerek ROC analizi yapıldığında Epworth skoru için erkeklerde 8,5 değerinde duyarlılık 0.41, seçicilik 0.71, kadınlarda en uygun kesim noktası olan 10.5 değerinde duyarlılık 0.75, seçicilik 0.85 olarak saptanmıştır. Sonuç: Basit horlamalı hastalarda tespit edilen ortalama ESS skorları diğer çalışmaların sonuçları ile benzer olmasına karşın, OUA olan hasta gruplarındaki ortalamalar daha önceki çalışma sonuçlarından daha düşüktür. EUS'nın bizim ülkemizde de OUA olan hastaların gündüz uykululuk halinin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini, ancak ortalama değerler için ülkemizde elde edilmiş sonuçların kullanılması gerekliliğini göstermektedir. Bu çalışmanın sonucuna göre de erkek hastalarda EUS tahmin edici değeri düşük bir test olarak görünmektedir, buna karşılık kadınlarda tahmin edici değeri daha iyidir.

Relıabılıty Of The Epworth Sleepıness Scale On Snorıng And Sleep Apnea Patıents

Gerek M., Akçam T., Birkent H., Karakoç Ö.

Objective: Epworth Sleepiness Scale (ESS) is used to evaluate the daytime sleepiness of the patients. The aim of this study is to determine the reliability and usefulness of ESS. Patients and Methods: Consecutive 264 patients with snoring complaint, who applied to our ENT Clinics, were included to the study. We used ESS to evaluate the daytime sleepiness of the patients. Then all of the patients underwent polisomnographic evaluation in GATA Psychiatry Clinics Sleep Laboratory. The patients were divided in to four groups according to their AHİ. Results: When the daytime sleepiness is evaluated with ESS, the mean scores were 7,7±4,8 in simple snorers, 9,2±5,1 in mild OSA patients, 11,3±5,7 in moderate OSA patients and 10,8±5,9 in severe OSA patients. According to ESS scores there was a statistically meaningful difference between simple snorers and both moderate and severe OSA patients. (Respectively p<0.001, p=0.011). There was no significant difference between the other groups. A positive correlation was found between ESS and AHI (r=0,252;p<0.001). When ROC analysis was made for AHI scores of 5 and more; sensitivity was 0.41and specificity was 0.71 for men at ESS score level 8.5, sensitivity was 0.75, specificity was 0.85 for the best cutting point 10.5 for women. Conclusion: Although, ESS scores in simple snorers is similar to the other researches, mean scores in OSA patients are lower than the other researches results. This shows us that ESS can be used in our country with our own mean scores. According to this study, it seems that ESS is a test having lower predictive value for men while a better predictive value is obtained for women

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale