Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Manyetik Rezonans Görüntülemede Rastlantısal Paranazal Sinüs Patolojilerinin Sıklığı Ve Hasta Semptomları İle İlişkisi
 

Manyetik Rezonans Görüntülemede Rastlantısal Paranazal Sinüs Patolojilerinin Sıklığı Ve Hasta Semptomları İle İlişkisi

Akoğlu E., Karazincir S., Okuyucu Ş., Karazincir O., Okuyucu E., Altıntaş Y., Balcı A.

Amaç: Nörolojik ya da orbital hastalık ön tanıları ile beyin, hipofiz veya orbita MR'ı çekilen bir hasta populasyonunda prospektif olarak paranazal sinüs anomalliği sıklığını araştırdık. Yöntem ve Gereçler: Hastalar paranazal sinus anormallikleri ile ilişkili semptomlar varlığı açısından sorgulandı. Toplam 107 hastaya ait T2 ağırlıklı aksiyal MR kesitlerinde paranazal sinüs patolojisi varlığı araştırıldı. Bu sonuçların hasta semptomları ile korelasyonu araştırıldı. Bulgular: En sık anormallik sırasıyla ön etmoid (% 12.1), arka etmoid (% 10.3), frontal (% 4.7), maksiller (% 4.7) ve sphenoid sinus (% 3.7) şeklinde saptandı. Klinik verilerin istatistiksel analizinde paranazal sinus semptom varlığı ile MR'da saptanan anormallik varlığı arasında ilişki saptanmadı. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında, MR'da saptanan rastlantısal paranazal sinus patolojileri ile klinik semptomlar arasında ilişki yok denilebilir.

Prevalence Of Incıdental Paranasal Sınuses Abnormalıtıes In Mrı And Its Relatıonshıp To Patıents Symptoms

Akoğlu E., Karazincir S., Okuyucu Ş., Karazincir O., Okuyucu E., Altıntaş Y., Balcı A.

Objective: We present a prospective study that determines the prevalence of the paranasal sinus abnormalities in a population undergoing brain, hypophysial and orbital MRI scans for suspected neurological or orbital diseases. Materials and Method: The study patients were asked to a list of symptoms related to paranasal sinus abnormalities. The T2 weighted axial MR scans of 107 patients were then reviewed for evidence of paranasal sinus pathology. These results were then correlated with patient's symptoms. Results: Radiologic abnormalities were most commonly seen in the anterior ethmoid sinuses (12.1 %) followed by the posterior ethmoid (10.3 %), frontal (4.7 %), maxillary (4.7 %) and sphenoid sinuses (3.7 %). Statistical analysis of the clinical data demonstrated no significant relationship between the presence of clinical symptoms of paranasal sinus pathology and abnormalities on MRI scan. Conclusion: Based on the results of this study, incidental abnormalities of the paranasal sinuses found on MRI scan do not seem to be related to clinical symptoms.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale