Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Değişik Klinik Patolojilerde Palatin Tonsillektomi Materyelleri Morfolojisi
 

Değişik Klinik Patolojilerde Palatin Tonsillektomi Materyelleri Morfolojisi

Tulunay Ö., Saatçi M., Özgürsoy O., Kemal Ö.

Amaç: Rekürren tonsillit (RT) ve obstrüktif tonsil hipertrofisi (OTH) çocuklarda tonsillektominin en sık iki endikasyonudur. Tonsil fizyolojisi ve hastalıklarındaki morfolojisi henüz net aydınlatılabilmiş değildir. Bu çalışmada, RT ve OTH hastalarının tonsillektomi materyellerinin morfolojisi incelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: RT ve OTH hastalarına ait 44 tonsillektomi materyelinin morfolojisi incelenmiştir. Yüzey epiteli, kript epiteli, kript içeriği, tonsil lenfoid dokusu, ekstrafolliküler dokusu klinikten habersiz (kör) değerlendirildi, parametrelerin varlığı ve yaygınlığı 0-3 arasında değerlendirilerek skorlandırıldı. Bulgular: RT ve OTH hastalarına ait palatin tonsil dokuları arasında kript epitelinde keratoz gelişmesi, kript sayısı, fibrozis gelişmesi ve büyük germinal merkezli lenfoid doku içeriği yönünden anlamlı fark bulundu. Sonuç: RT ve OTH hastalarında tonsil yüzey epitelinde ve lenfoepitelde metaplaziyle başlayan, artmış keratinizasyon ve hücre döküntülerinin katılmasıyla oluşan kript obliterasyonlarının, tonsil immun cevaplarında bozulmaya ve uzamış immun uyarılara neden olarak RT ve OTH oluşturabileceği kanaatindeyiz.

The Human Palatıne Tonsıl Studıed From Surgıcal Specımens At Varıous Pathologıcal Condıtıons: Morphologıcal Analysıs

Tulunay Ö., Saatçi M., Özgürsoy O., Kemal Ö.

Purpose: Recurrent tonsillit (RT) and obstructive tonsillar hypertrophy (OTH) are the two most frequent indications of tonsillectomy in children. Physiology of tonsil and its morphology in disease are still unknown. In this study, morphology of tonsillectomy specimens in RT and OTH patients were evaluated. Materials and methods: Morphology of palatine tonsils of fourty four patients with RT or OTH were evaluated. The surface epithelium, crypt epithelium, crypt content, lymphoid follicles and extrafollicular areas were blindly evaluated. Presence and the degree of these parameters were scored between 0-3. Results: Significant differences in parameters of keratinization of crypt epithelium, crypt number, fibrosis and increased lymphoid follicles with large germinal centers were found between tonsils of patients with RT and OTH. Conclusion: We consider that changes in tonsil tissue starting with keratinization of both surface and crypt epithelium continuing with obliteration of the crypts may result in immune unresponsiveness or continuing immune stimulation which results in RT or OTH.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale