Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Horlama Ve Hafif Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Radyofrekans İle Yumuşak Damak Ablasyonu
 

Horlama Ve Hafif Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Radyofrekans İle Yumuşak Damak Ablasyonu

Akın İ., Saka C., Kuran G., Sağıt M., Vuralkan E., Serin Ö.

Amaç: Çalışmanın amacı horlama ve hafif obstrüktif uyku apne sendromlu kişilerde yumuşak damağa ısı kontrollü radyofrekans ablasyonun etkilerinin değerlendirilmesidir. Yöntem ve gereçler: Mart 2004 ve Mart 2007 tarihleri arasında takip edilen horlama ve hafif obstrüktif uyku apne sendromu olan 103 hasta çalışmaya dahil edildi. Apne indeksi 0-15,3 arasındaydı (ortalama 5,08±3,84). Uygulamalar lokal anestezi altında yumuşak damağın üç bölgesine yapıldı. Değerlendirmeler uygulama öncesinde, altıncı ve on ikinci aylarda yapıldı. Hastalar Epworth Uykululuk Skalası (EUS) ve Görsel Analog Skala (GAS) kullanılarak değerlendirildi. Hastaların şikayetlerini (konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü gibi) de subjektif yöntemlerle değerlendirdik. Takip süresi 6-14 (ortalama 9,40±2,10) ay arasındaydı. GAS, EUS seviyesi ve horlama skorları paired-samples T test ile analiz edildi. Bulgular: Horlama skorları GAS'a göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde 8,03±2,01'den 4,59±2,38'e düştü (p< .0001). Ortalama EUS seviyeleri 9,56±5,43'den 5,89±4,21'e düştü (p< .0001). Tartışma ve sonuç: Isı kontrollü yumuşak damak radyofrekans ablasyonu horlama ve hafif obstrüktif uyku apne sendromunda etkilidir. Radyofrekans uygulamaları en az düzeyde invaziv, az güç ve ısı gerektiren, genel anestezi gerektirmeyen, komplikasyon riski düşük bir tedavi seçeneğidir.

Radıofrequency Ablatıon Of The Soft Palate For The Treatment Of Snorıng And Mıld Obstructıve Sleep Apnea Syndrome

Akın İ., Saka C., Kuran G., Sağıt M., Vuralkan E., Serin Ö.

Objective: The aim of the study was to evaluate the possible efficacy temperature-controlled radiofrequency ablation applied to the soft palate in subjects with snoring and mild obstructive sleep apnea syndrome. Material and methods: Between March 2004 and March 2007, 103 patients with snoring and mild obstructive sleep apnea syndrome were included in this study. Apnea index were between 0-15,3 ( the mean 5,08±3,84). Applications were performed three regions of the soft palate under local anesthesia. Evaluations were made prior to, in the sixth month and at the end of the twelve months of treatment. The patients were evaluated using the Epworth Sleepiness Scale (ESS) and Visual Analog Scale (VAS). We evaluated the complaints (speech defect, difficulty of swallowing, e.g.) of the patients by subjective assessment. Follow-up period was between 6-14 months (the mean 9,40±2,10). VAS, ESS level and snoring scores were analyzed using paired-samples T test. Results: The snoring scores decreased significantly from 8,03±2,01 to 4,59±2,38 on a visual analog scale (0-10, p< .0001). Mean ESS levels decreased from 9,56±5,43 to 5,89±4,21 (p< .0001). Conclusion: Temperature-controlled radiofrequency ablation was effective in selected patients with snoring and mild obstructive sleep apnea syndrome. It is minimally invasive, require low power and heat, and no general anesthesia, and is associated with low complication risks.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale