2008

1. Subkütan Mevsim-Öncesi İmmunoterapi Sonrası Gelişen Sistemik Yan Etki: Olgu Sunumu
The Systemic Side Effect That Developed After Subcutaneous Pre-Seasonal Immunotherapy: Case Report
2. Yetişkinlerde Dispne ve Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni: Larinkste Sülük
An Unusual Cause of Adult Dyspnea and Hemoptysis: Leech Infestation of the Larynx
3. Paranazal Sinüs ve Nazal Kavitenin Ekstramedüller Plazmasitomu
Extramedullary Plasmacytoma of the Paranasal Sinus and Nasal Cavity
4. Uluslararası İşitme Cihazları Değerlendirme Envanteri Türkçe Versiyonu Kullanılarak Hastalardaki İşitme Cihazı..
Assessment of Patient Satisfaction for Hearing Aids Using the Turkish Version of International Outcome..
5. Submandibuler Bezin Küttner Tümörü: Olgu Sunumu
Kuttner Tumor in Submandibular Gland: A Case Report
6. Ludwig Anjini: 26 Olgunun Retrospektif Analizi
Ludwig's Angina: Retrospective Analysis of 26 Cases
7. Oküloglandüler Tularemi: Nadir Bir Olgu Sunumu
Oculoglandular Tularemia: A Rare Case Report
8. Pediatrik İnternal Larengosel: Olgu Sunumu
Pediatric Internal Laryngocele: A Case Report
9. Sinonazal İnvertid Papillom Cerrahisi ve Sonuçlarımız
Sinonasal Inverted Papilloma Surgery and Our Results
10. Otorinolarengolojide Karbon Dioksit Lazer Kullanımı: 10 Yılda 640 Hastadan Elde Edilen Tecrübe
Use of Carbon Dioxide Laser in Otorhinolaryngology: Experience with 640 Patients Over 10 Years
11. Sfenoid Sinüs Patolojisine Bağlı Görme Kaybı: Olgu Sunumu
Visual Loss Due to Sphenoid Sinus Pathology: A Case Report
12. Parafarengeal Kitlelere Yaklaşım
Approach to Parapharyngeal Masses
13. Nazogastrik Sondanın Nadir Gözlenen Bir Komplikasyonu: İntranazal Fibroepitelyal Polip
An Unusual Complication of Nasogastric Tube: Intranasal Fibroepithelial Polyp
14. Dev Konka Bülloza
Giant Concha Bullosa
15. Preaurikuler Bölgede Pilomatriksoma
Pilomatrixoma in Preauricular Region
16. Kolesteatomlu ve Kolesteatomsuz Kronik Otitis Mediada Kemik Yapı Hasarları
Bony Destruction in Chronic Otitis Media with or without Cholesteatoma
17. Mesleki Gürültüye Maruz Kalan İşçilerde Sigara İçme ve Vücut Kitle İndeksinin İşitme Seviyesine Etkisi ve..
Effects of Smoking and Body Mass Index on Hearing Thresholds in Workers Exposed to Occupational Noise and..
18. Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Fasiyal Paralizi: Tedavi ve Sonuçlar
Facial Paralysis Associated with Cholesteatomatous Chronic Otitis Media: Treatment and Outcomes
19. Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi
The Effect of Bone Conduction Improvement on Reporting Hearing Results After Stapes Surgery
20. Rinoplastide Dorsal Onlay Greft Olarak Nazal Hump Kullanılan Olguların Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Nasal Hump Reinsertion as a Dorsal Onlay Graft in Rhinoplasty
21. Demir Eksikliği Anemisi ve İmmünite Arasındaki İlişki
The Association Between Iron Deficiency and Immunity
22. Akut Tonsillitin Nadir Bir Komplikasyonu: Desendan Nekrotizan Mediastinit
A Rare Complication of Acute Tonsillitis: Descending Necrotizing Mediastinitis
23. Beta Talasemi Majorda Saf Ses ve Yüksek Frekans Odyometrileri
Pure Tone and High Frequency Audiometries in Beta Thalassemia Major
24. Künt Larengeal Travma: Ses Analizi ile Birlikte Bir Vaka Takdimi
Blunt Laryngeal Trauma: A Case Report with Voice Analysis
25. Ot Polenine Bağlı Mevsimsel Allerjik Rinitte Mevsim Öncesi İmmünoterapinin Klinik Etkinliği
Clinical Efficacy of Preseasonal Immunotherapy in Seasonal Allergic Rhinitis Due to Grass Pollen Allergy
26. Konjenital Petröz Apeks Kolesteatomları
Congenital Petrous Apex Cholesteatomas
27. Kan Grupları ve Diğer Faktörlerin Mesleki Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Üzerine Etkileri
Effects of Blood Groups and Other Factors on Occupational Noise Induced Hearing Loss
28. Nazal Pasaj Hacimlerinde Egzersize Bağımlı Değişimlerin Akustik Rinometri ile Ölçülmesi
Evaluation of Exercise Dependent Changes in Nasal Volume by Acoustic Rhinometry
29. Trafik Kazası Sonrası Maksiller Sinüs Yabancı Cismi ve Sinüzit
Foreign Body in the Maxillary Sinus and Sinusitis After Traffic Accident
30. Çocuklarda Adenoid Büyüklüğünün Değerlendirilmesinde Endoskopik Muayene, Lateral Nazofarenks Grafisi ve Klinik..
Comparison of Endoscopic Examination, Lateral Radiograph of the Nasopharynx and Clinical Assessment in Evaluating..
31. Ektopik Lingual Tiroid: Olgu Sunumu
Ectopic Lingual Thyroid: Case Report
32. Olgu Sunumu: Eagle Sendromu (Uzamış Stiloid Çıkıntı)
Case Report: Eagle’s Syndrome (Elongated Styloid Process)
33. Açık Kavite Timpanomastoidektomi'de Uzun Dönem Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlarımız
Late Anatomıcal And Functıonal Results Of Open-Cavıty Tympanomastoıdectomy
34. Servikal Tüberküloz Lenfadenit
Cervıcal Tuberculous Lymphadenıtıs
35. Dev Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu
Gıant Mucocele Of The Maxıllary Sınus: A Case Report
36. Maksillofasiyal Kırığı Olan 121 Olgunun Değerlendirilmesi Ve Literatürle Karşılaştırılması
Analysıs Of 121 Patıents Wıth Maxıllofacıal Fractures And Comparıson Wıth The Lıterature
37. Kulak Konkası Defektlerinin Tamirinde Postaurikuler Rotasyon Flebi Kullanımı
Postauricular Rotatıon Flap As A Method To Repaır Aurıcular Conchal Defects
38. Polikraniyel Nöropatiler İle Seyreden Ramsay Hunt Sendromu
Rumsay Hunt Syndrome Wıth Polycranıal Neuropathıes
39. Spazmodik Disfonilerde Botilinum Toksin-A Uygulamasının Hasta Hayat Kalitesi Üzerine Etkileri
Effect Of Botulınum Toxın Management Of Spasmodıc Dysphonıa On Lıfe Qualıty Of Patıents
40. Kronik Otitis Media'lı Asker Hastaların Ülkemizdeki Coğrafi Dağılımı
The Geographıcal Dıstrıbutıon Of Soldıers Wıth Chronıc Otıtıs Medıa In Our Country Summary
41. Nazal Kemik Fraktürünün Değerlendirilmesi Ve Olfaktör Bozukluğun Etiyolojisindeki Yeri
Analysıs Of Sımple Nasal Bone Fracture And The Effect Of It On Olfactory Dysfunctıon
42. Alt Konka Hipertrofilerinde Radyofrekans Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları
Long Term Results Of Radıofrequency Surgery In Treatment Of Inferıor Turbınate Hypertrophy
43. Nazal Vestibuler Stenoz Ve Cerrahi Tedavisi
Nasal Vestıbular Stenosıs: Presentatıon Of 5 Cases
44. Obstrüktif Uyku Apnesi Ve Kronik Hastalıklar
Obstructıve Sleep Apnea And Chronıc Dıseases
45. Sfenokoanal Polip
Sphenochoanal Polyp
46. Epistaksisin Nadir Görülen Bulgusu: Bilateral Hemotimpanum Ve Timpan Membran Perforasyonu
An Anusual Sıgn Of Epıstaxıs: Bılateral Hemotympanum And Tympanıc Membrane Perforatıon
47. Boyun Bolgesi Dermoid Kistlerinin Ultrason Bulgusu: Misket Dolu Torba İşareti
Ultrasound Fındıng Of Dermoıd Cysts Located In Neck Regıon: Sack-Of-Marbles Sıgn
48. İnvaziv Fungal Sinüzit: Üç Olgu Sunumu
Invasıve Fungal Sınusıtıs: A Report Of Three Cases
49. Larinks Tüberkülozu
Laryngeal Tuberculosıs
50. Nadir Bir Tonsillektomi Endikasyonu: Iga Nefropatisi
Iga Nephropathy, A Rare Tonsıllectomy Indıcatıon
51. Tedaviye Dirençli İzole Dış Kulak Yolu Kaşıntısı
Refractory Isolated Prurıtıc External Audıtory Canals
52. Benign Paroksizmal Pozisyonel Vertigoda Patofizyolojiye Göre Uygun Tedavinin Belirlenmesi
Determınatıon Of Approprıate Treatment In Benıgn Paroxysmal Posıtıonal Vertıgo Accordıng To Pathophysıology
53. Yetişkinde Karsinomu Taklit Eden Maksiller Sinüs Kavernöz Hemanjiyomu
Cavernous Hemangıoma Of Maxıllary Sınus In An Adult Mımıckıng Carcınoma
54. Rezidü Tiroid Dokusuna İnvaze Desmoid Tümör
Desmoıd Tumor Invadıng Resıdual Thyroıd Tıssue
55. Masif Konka Bülloza Piyoseli
Massıve Concha Bullosa Pyocele
56. Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hast.Ostiomeatal Kompleks Anatomik Varyasyonları Ve Evrelendirmeye Olan Etkileri
The Ostıomeatal Complex Anatomi.Varıatıons In Chronıc Inflamatory Paranasal Sınus Dısease And Theır Effects On Stagıng
57. Rinoreye Tanısal Yaklaşım Ve Tedavi Planlaması
A Comprehensıve Dıagnostıc Algorıthm And Management Of Cerebrospınal Fluıd Rhınorrhea
58. Septoplasti Sonrası Tampon Çekilmesi Esnasında Tampon İçine Lidokain İnfiltrasyonunun Oluşan Ağrı Üzerine Etkisi
The Influence Of Lıdocaın Infıltratıon On Paın Durıng Remowal Of Nasal Packıng After Septoplasty

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale