Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Kan Grupları ve Diğer Faktörlerin Mesleki Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Üzerine Etkileri
 

Kan Grupları ve Diğer Faktörlerin Mesleki Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Üzerine Etkileri

Muluk N. B., Oğuztürk Ö.

Amaç: Bu prospektif çalışmanın amacı, kan grupları ve kan basıncı (sistolik ve diastolik), serum kolesterol, trigliserit ve glukoz değerleri gibi diğer faktörlerin Çelik İş Fabrikasındaki işçilerin işitme eşikleri üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Yöntem ve Gereçler : 18 erkek işçi (8 bilateral ve 10 unilateral işitme kaybı) ve mesleki gürültüye bağlı işitme kaybı (MGBİK) olan 26 kulağı çalışma grubunu oluşturmuştur. 15 erkek hasta ve NIHL olmayan 29 kulağı kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Kişilerin kendilerinin-dolduracağı anketi tamamlamaları istenmiş; ve tarama programında yapılan odyogramları; ve kan basıncı (sistolik ve diastolik), kan grubu, serum kolesterol, trigliserit ve glukoz değerleri değerlendirilmiştir. Bulgular: İki grupta, sistolik ve diastolik kan basıncı, serum kolesterol, trigliserit ve glukoz değerleri farklı değildi. ONIHL olan çalışma grubunda, 6.0 kHz değerleri, A ve AB kan grubundaki hastalarda, 0 grubundan daha yüksekti. Daha yaşlı olmak, daha yüksek kan basıncı, serum kolesterol, trigliserit ve glukoz değerleri; ve daha yüksek ortalama gürültü (OG) ve maksimum gürültü seviyesine maruz kalmak, saf ses eşiklerinde daha fazla yükselmeye sebep olmuştur. Sonuçlar: A ve AB kan grubundaki işçiler, yüksek frekanslarda işitme kaybına daha yatkın olabilirler. Hipertansiyon, yüksek serum kolesterol, trigliserit ve glukoz seviyeleri, daha fazla ONIHL’a sebep olabilir. Bu faktörler, gürültülü işyerlerinde çalışan işçilerde değerlendirilmelidir ve işitme kaybının hızlı progresyonunu engellemek için metabolik faktörlerin tedavi edilmesi gereklidir.

Effects of Blood Groups and Other Factors on Occupational Noise Induced Hearing Loss

Muluk N. B., Oğuztürk Ö.

Objectives: This prospective study aimed to investigate the effects of the blood groups and the other factors such as blood pressure (systolic and diastolic), serum cholesterol, triglyceride and glucose values on hearing thresholds of the workers in Steel Working Factory. Material and Methods: 18 male workers (8 bilateral and 10 unilateral hearing loss) and 26 ears of them with occupational noise induced hearing loss (ONIHL) consisted the study group. 15 male workers and 29 ears of them without NIHL included into the study as a control group. The subjects were asked to complete a self-administered questionnaire; and their audiograms in the screening programme; and blood pressure (systolic and diastolic), blood group, serum cholesterol, triglyceride and glucose values were evaluated. Results: Systolic and diastolic blood pressure, serum cholesterol, triglyceride and glucose values were not different between two groups. For the study group with ONIHL, 6.0 kHz values of patients with A; and for AB blood groups were higher than O blood group. Older age, higher blood pressure, serum cholesterol, triglyceride and glucose values; and exposing louder mean noise (MN) and maximum exposed noise levels caused more increase in the pure tone thresholds. Conclusion: Workers with blood group A and AB may be more prone to have hearing loss at high frequencies. Hypertension, higher serum cholesterol, triglyceride and glucose levels may cause more ONIHL. These factors should be evaluated in workers studied at noisy work-places and metabolic factors should be treated in an earlier time to prevent the rapid progression of hearing loss. ABO blood-group System, serum cholesterol, serum triglyceride, serum glucose

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/1 5-9

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale