Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Mesleki Gürültüye Maruz Kalan İşçilerde Sigara İçme ve Vücut Kitle İndeksinin İşitme Seviyesine Etkisi ve..
 

Mesleki Gürültüye Maruz Kalan İşçilerde Sigara İçme ve Vücut Kitle İndeksinin İşitme Seviyesine Etkisi ve..

Muluk N. B., Oğuztürk Ö.

Mesleki Gürültüye Maruz Kalan İşçilerde Sigara İçme ve Vücut Kitle İndeksinin İşitme Seviyesine Etkisi ve Bireysel Olarak Değerlendirilen Depresyon Skalası.. Amaç: Bu prospektif çalışmanın amacı, vücut-kitle indeksi ve Brinkman indeksin mesleki gürültüye bağlı işitme kaybı seviyeleri üzerine etkisi; ve Zung Anksiyete ve Depresyon Skalası ile işçilerin emosyonel durumlarını araştırmaktır. Yöntem ve Gereçler : 72 erkek işçi ve onların 144 kulağı çalışmaya alınmıştır. İşçiler, anket formu, saf ses odyometrisi ve Zung Anksiyete ve Depresyon Skalası ile değerlendirilmiştir. Sigara içme durumu değerlendirilmiş; vücut-kitle indeksi (BMI), Brinkman indeks ve bireysel olarak değerlendirilen depresyon skalası (SDS) bulunmuştur. Bulgular: Eşikler özellikle 0.25 ve 0.5 kHz; ve 4.0 ve 6.0 kHz’de yükselmiştir. Ortalama eşik değerleri, " çan eğrisi "Muluk gibi görülmektedir. İleri yaş, daha yüksek BMI değerleri, daha fazla günlük içilen sigara sayısı, işitme eşiklerinde yükselmeye sebep olmaktadır. Daha yüksek gürültü seviyeleri (ortalama veya maksimum maruz kalınan gürültü) ve daha uzun total gürültü maruziyet süresi de mesleki gürültüye bağlı işitme kaybına sebep olmaktadır. Kulaklık kullanımı, işçileri gürültüye bağlı hasardan korumaktadır. Ortalama SDS skorları normal sınırlar içindedir. Daha yüksek gürültü seviyeleri ve mesleki gürültüye bağlı işitme kaybı, SDS değerlerinde artışa sebep olmaktadır. Sonuç: İşçilerin, sigara içmek ve kilolu olmanın yol açtığı zararlı etkiler konusunda eğitilmeleri gerekir. Sportif faaliyetler ve sigarasız hayat, işçilerin psikolojik durumları ve kardiyovasküler sağlık-işitme uyumları üzerinde olumlu etkiler yapabilir.

Effects of Smoking and Body Mass Index on Hearing Thresholds in Workers Exposed to Occupational Noise and..

Muluk N. B., Oğuztürk Ö.

Effects of Smoking and Body Mass Index on Hearing Thresholds in Workers Exposed to Occupational Noise and Self-Rating Depression Scales.. Objectives: This prospective study aimed to investigate effects of body mass index (BMI) and Brinkman index on occupational noise induced hearing loss levels; and emotional status of the workers by Zung Anxiety and Depression Scale. Material and Methods: 72 male workers and 144 ears of them included into the study. Workers were evaluated by a questionnaire form, pure tone audiometry and Zung Anxiety and Depression Scale. Smoking status of them were evaluated; body mass index (BMI), Brinkman index and Self-rating depression scale (SDS) were found. Results: Thresholds are increased especially at 0.25 and 0.5 kHz; and 4.0 and 6.0 kHz. Mean threshold values seem as "bell type curve". Older age; higher BMI values, higher daily smoked cigarette number caused increase of the hearing thresholds. Higher noise levels (mean or maximum exposed noise) and longer total noise exposure time also caused occupational noise induced hearing loss. Usage of the earheadings prevent the workers from noise induced damage. Mean SDS scores were in normal limits. Higher noise levels and occupational noise induced hearing loss cause increase of the SDS values. Conclusion: The workers should be educated for the hazardous effects of smoking and being overweight. Sportive actions and life with no smoking may cause positive changes on psychological status of the workers and cardiovascular health-hearing synergism of them.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/2 47-53

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale