Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi
 

Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi

Özlüoğlu L., Yavuz H., Yılmazer C., Çaylaklı F.

Amaç: Stapedotomi sonrası kemik yolu işitme eşiklerinde oluşabilecek değişiklikleri saptamak ve varsa bu değişikliklerin ameliyat sonrası hesaplanan hava-kemik aralığı üzerine etkisini araştırmak. Yöntem ve Gereçler : Stapedotomi yapılmış toplam 151 otoskleroz hastası ameliyat öncesi ve sonrası ortalama hava ve kemik iletimi eşikleri, hava-kemik aralıkları, konuşmayı ayırt etme skorları ve işitme kazançları açısından incelendi. Bulgular: Ameliyat öncesi hava iletimi eşikleri ortalaması 61 dB ve kemik iletimi eşikleri ortalaması 26 dB iken, ameliyat sonrası bu değerler 31 dB ve 16 dB olarak ölçüldü. Stapedotomi sonrasında hem hava hem de kemik iletimi eşikleri ortalamalarında anlamlı iyileşmeler gözlendi (p<0.001). Kemik iletiminde ortalama 10 dB iyileşme oldu. Ameliyat öncesi hava-kemik aralığı 35 dB idi. Ameliyat sonrası hava-kemik aralığı hesaplanırken, ameliyat sonrası hava iletimi ve kemik iletimi farkı alınınca 15 dB aralık saptandı. Ancak, ameliyat sonrası hava iletimi ve ameliyat öncesi kemik iletimi dikkate alınarak hesap yapılınca, 5 dB ortalama aralık saptandı. Her iki yöntemle yapılan hesaplar arasındaki fark anlamlı bulundu. Konuşmayı ayırt etme skorları ortalaması da ameliyat sonrası anlamlı olarak yükseldi (p<0.001). Sonuç: Stapedotomi ameliyatı, otoskleroz tedavisinde hava yolu iletiminde olduğu kadar, kemik yolu iletiminde de olumlu sonuçlara sebep olmaktadır. Hava-kemik aralığının kapanması göz önüne alınarak yapılan cerrahi başarı değerlendirmelerinde bu durum da dikkate alınmalıdır.

The Effect of Bone Conduction Improvement on Reporting Hearing Results After Stapes Surgery

Özlüoğlu L., Yavuz H., Yılmazer C., Çaylaklı F.

Objective: To investigate the bone conduction hearing level variations after stapedotomy, and the effect of those variations on the postoperative air-bone gap. Material and Methods: We examined the preoperative and postoperative hearing test results of 151 stapedotomy operations in 129 patients. The mean air and bone conduction hearing thresholds, air-bone gaps, speech discrimination scores, and hearing gains were noted in all patients. Results: The preoperative mean air conduction hearing threshold was 61 dB, and mean bone conduction hearing threshold was 26 dB. The postoperative air and bone conduction hearing thresholds were 31 and 16 dB respectively. Both air and bone conduction hearing threshold improvements after surgery were found to be statistically significant (p<0.001). The mean bone conduction hearing threshold was improved as 10 dB. The mean preoperative air-bone gap was 35 dB, and became 15 dB postoperatively when the difference between postoperative air and bone conduction were calculated. But, mean air-bone gap was calculated as 5 dB, while we consider the difference between preoperative bone conduction and postoperative air conduction hearing thresholds. The difference between the two methods was found to be statistically significant. Also, the mean speech discrimination score was improved as 5% (p<0.001). Conclusion: The stapedotomy has positive effects on the bone conduction hearing thresholds as air conduction hearing thresholds, in the treatment of otosclerosis. This situation must also be taken into consideration in the evaluation of efficacy of the surgery which depends on the closure of the air-bone gap.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/2 67-71

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale