Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Sinonazal İnvertid Papillom Cerrahisi ve Sonuçlarımız
 

Sinonazal İnvertid Papillom Cerrahisi ve Sonuçlarımız

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Kelekçi H., Dündar A. M.

Amaç: İnvertid papillom tedavisinde uyguladığımız klasik ve endoskobik cerrahi tekniklerin endikasyon ve sonuçlarını analiz etmek. Yöntem ve Gereçler : Ocak 1999 - Ocak 2007 tarihleri arasında kliniğimizde sinonazal invertid papillom tanısı ile tedavi edilen 9 olgu çalışma kapsamına alındı. Anterior rinoskopi / endoskobi + punch biyopsi ile tanı konuldu. Tüm olgular preoperatif dönemde bilgisayarlı tomografi ile incelendi. Lezyonun genişliğine göre cerrahi teknik planlandı. Olgular, komplikasyon, morbidite ve nüks yönünden değerlendirildi. Bulgular: Olguların 2’si kadın, 7’si erkekti. Ortalama yaş 51.6 (18 - 62) idi. En sık tutulan alanlar; lateral nazal duvar (%88.9), maksillar sinüs (%77.8), etmoid sinüs (%66.7) idi. İki olguda orbitaya uzanım mevcuttu. Olguların 5’inde midfasiyal degloving, 2’sinde lateral rinotomi, 2’sinde ise endoskopik cerrahi teknik uygulandı. Komplikasyon ve takip sürelerinde nüks izlenmedi. Morbidite olarak nazal krutlanma, cilt skarı ve epifora gelişti. Sonuç: İnvertid papillom, erken evre lezyonlarda endoskopik, ileri evre lezyonlarda ise kombine ya da klasik cerrahi teknikler ile tüm olgularda tam olarak çıkarıldı. Literatür ile kıyaslandığında nüks oranımızdaki faklılığın, olgu sayıları ve takip sürelerine bağlı olabileceği düşünül

Sinonasal Inverted Papilloma Surgery and Our Results

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Kelekçi H., Dündar A. M.

Objective: To analyse the indications and results of classical and endoscopic surgical techniques performed for inverted papilloma treatment. Material and Methods: Between January 1999 - January 2007, nine cases with sinonasal inverted papilloma treated in our clinic are included in this study. Diagnosis was made by anterior rhinoscopy / endoscopy + punch biopsy. All cases were examined by computed tomography in the preoperative period. Depending on the tumor extention, surgical technique was determinated. The cases have been evaluated regarding complication, morbidity, and recurrence. Results: Two of the cases were females, 7 were males. The average age was 51.6 (range, 18 to 62). The most frequently affected areas were lateral nasal wall (88.9%), maxillary sinus (77.8%), ethmoid sinus (66.7%). Orbital invasion was detected in two cases. In five of these cases midfacial degloving, in two of them lateral rhinotomy, and in the other two endoscopic surgical technique were performed. There was no complication and recurrence during the follow up period. Nasal crusting, skin scar and epiphora occured as morbidity. Conclusion: Total resection was achieved in all cases by endoscopic technique for early stage lesions and classic or combined technique for advanced stage lesions. When compared to the literature, the difference in our recurrence rate is thought to be related to the case number and the follow up period.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/3 114-118

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale