Masif Konka Bülloza Piyoseli

Kürkçüoğlu S., Tunçel Ü., Genç S.

Konka bülloza veya konkal pnömatizasyon ostiomeatal kompleksin en sık görülen anatomik varyasyonudur. Konka büllozaya genellikle orta konkada rastlanır. Ancak nadir de olsa üst konka ve çok ender olarak alt konkada da görülebilir. Orta konkanın pnömatizasyonu frontal resesten, anterior etmoidlerden veya direk orta meatustan kaynaklanabilir. Konka bülloza çoğunlukla asemptomatiktir. Fakat bazen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, postnazal akıntı ve koku almada azalma gibi semptomlar görülebilir. Konka bülloza infekte olduğunda piyosel ortaya çıkar. Piyosel formasyonunda orta konka genişleyebilir ve komşu anatomik yapıları baskılayabilir. Tedavi edilmediği takdirde intrakraniyal ve orbital komplikasyonlara neden olabilir. Konka bülloza piyoseline nadiren rastlanır. Biz bu makalede yaklaşık iki yıldır burun tıkanıklığı, baş ağrısı şikayetleri olan hastada tespit ettiğimiz masif konka bülloza piyoseli olgusunu sunduk.

Massıve Concha Bullosa Pyocele

Kürkçüoğlu S., Tunçel Ü., Genç S.

Concha bullosa or conchal pneumatization is the most common anatomic variation of ostiomeatal complex region that is generally seen in the middle turbinate, but also rarely in the superior and inferior turbinate. Pneumatization of the middle turbinate may originate from the frontal recess, anterior ethmoids, or directly from the middle meatus. Concha bullosa is usually asymptomatic but sometimes nasal obstruction, headache, postnasal discharge, and hyposmia can be seen. Pyocele occurs when concha bullosa becomes infected. In case of a pyocele, middle turbinate may become expanded and occupy the surrounding structures. If not treated may lead intracranial and orbital complications. Concha bullosa pyocele is rarely seen. We report a case of massive concha bullosa pyocele which has caused nasal obstruction and headache for two years.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale