Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hast.Ostiomeatal Kompleks Anatomik Varyasyonları Ve Evrelendirmeye Olan Etkileri
 

Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hast.Ostiomeatal Kompleks Anatomik Varyasyonları Ve Evrelendirmeye Olan Etkileri

Samim E., Emir H., Ceylan K., Kaptan Z.

Hipotez: İnflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında ostiomeatal kompleks önemli bir yer tutar. Bu bölge oldukça dar olup inflamasyon ya da anatomik varyasyonlar sonucunda bu bölgede oluşan tıkanıklıklar sinüslerin havalanmasını ve drenajını bozarak paranazal sinüs hastalıkları için zemin oluşturmaktadır. Bu bölgedeki anatomik varyasyonlar stenozun en önemli nedenidir. Materyal ve Metod: Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi K.B.B. Kliniğinde kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalığı nedeniyle, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uyguladığımız 580 hastanın polipsiz ve daha önce opere olmamış 245'indeki anatomik varyasyonların görülme oranlarını belirterek, anatomik varyasyonların evreleme sistemindeki rolü tartışılmaktadır. Sonuç: Çalışmamız sonucunda hastalarımızın ostiomeatal kompleks anatomik varyasyonlarının diğer otörlerin bulguları ile uyumlu olduğu fakat evrelendirme sistemine direkt etkisi olmadığı görüldü (p>0.05). Bu nedenle anatomik varyasyonların kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarının etyolojisinde önemli bir faktör olmalarına karşın hastalığın etyopatogenezinde rol oynayan tek faktör olmadıkları sonucuna varıldı.

The Ostıomeatal Complex Anatomi.Varıatıons In Chronıc Inflamatory Paranasal Sınus Dısease And Theır Effects On Stagıng

Samim E., Emir H., Ceylan K., Kaptan Z.

Objective: Ostiomeatal complex has a great importance in inflamatory paranasal sinus diseases. This region is very narrow and stenoses brought by inflammation and anatomical variations, hamper the mucociliary activity and consequently the drainage and ventilation of the sinuses hence the necessary milieu for the inflammatory paranasal sinus diseases is created. Anatomic variations are known to be the most important cause of stenoses in this region. Material and Method: In this study, the incidences of anatomic variations are determined and the role anatomic variations in staging of chronic inflammatory paranasal sinus disease is discussed in 245 patients in Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital E.N.T. Clinic. These patients are among 580 patients who were performed functional endoscopic sinus surgery because of chronic inflammatory sinus disease and they do not have polyps and have not been operated before. Conclusion: As a conclusion we can say that the rates of our patients' anatomical variations are correlated with information from different authors. Nevertheless, these variations do not effect directly the staging of patients (p > 0.05). So we state that anatomical variations are important etiological factors in chronic inflammatory paranasal sinus disease they are not the sole factor in etiopathogenesis of the disease.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale