Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Alt Konka Hipertrofilerinde Radyofrekans Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları
 

Alt Konka Hipertrofilerinde Radyofrekans Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları

Süslü E., Biçer Y., Şanal K. S., Ongun Y.

Amaç: Alt konka hipertrofilerinde radyofrekans cerrahisinin uzun dönem sonuçlarını araştırmak. Yöntem ve Gereçler: Alt konka hipertrofilerinde radyofrekans ile tedavi edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiş, preoperatif ve işlem sonrası erken dönemde (2 ay) doldurulmuş olan 10 cm’lik vizüel analog skala (VAS) skorları kaydedilmiştir. Çalışmaya alınan hastalara aynı VAS uzun dönemde uygulanmış, tekrarlı ölçümler için varyans analizi yapılarak preoperatif, kısa dönem ve uzun dönem VAS skorları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 89 hasta alınmıştır. Ortalama takip süresi 30,5 ± 5,8 ay olarak bulunmuştur. Preoperatif VAS skoru ortalama 8,6 ± 1 iken kısa dönem ve uzun dönem VAS skorları sırası ile 4,2 ± 2,3 ve 4,7 ± 2,7 olarak bulunmuştur. Kısa ve uzun dönem VAS sonuçları arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,29). Sonuç: Alt konka hipertrofilerinin tedavisinde uzun dönem sonuçları göz önüne alındığında etkili bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmiştir.

Long Term Results Of Radıofrequency Surgery In Treatment Of Inferıor Turbınate Hypertrophy

Süslü E., Biçer Y., Şanal K. S., Ongun Y.

Objective: To report long-term efficacy of radiofrequency surgery in treatment of inferior turbinate hypertophy. Material and Methods: Reports of patients, who were treated with radiofrequency for inferior turbinate hypertrophy, were retrospectively reviewed. Preoperative and short-term (2 months) postoperative 10 cm visual analog scales (VAS) for evaluation of nasal obstruction were analyzed. All patients that were included into the study were given the same VAS. Preoperative, short-term and long-term VAS scores were compared by performing repeated measures variance analysis. Results: Eighty nine patiens were included into the study. The mean follow-up was 30.5 ± 5.8 months. The mean preoperative VAS score was 8.6 ±1 while the short-term and long-term scores were 4.2 ± 2.3 and 4.7 ± 2.7 respectively. There was no statistically significant difference between short-term and long-term VAS scores (p=0.29). Conclusion: Radiofrequency is effective in treating inferior turbinate hypertrophy with sustained benefit at long-term follow-up.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale