Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Kronik Otitis Media'lı Asker Hastaların Ülkemizdeki Coğrafi Dağılımı
 

Kronik Otitis Media'lı Asker Hastaların Ülkemizdeki Coğrafi Dağılımı

Güngör A., Cıncık H., Doğru S., Kapucu B., Konak M.

Amaç: Kronik otitis media (KOM) tanısı konmuş asker hastaların ülkemizdeki coğrafi dağılımını ortaya koymak ve farklılıkların nedenlerini araştırmak. Yöntem ve Gereçler: Ocak 2003 ve Aralık 2005 tarihleri arasında İstanbul'da merkez özelliği taşıyan bir hastanenin KBB polikliniğine başvuran ve KOM tanısı alan asker hastaların poliklinik kayıt bilgileri retrospektif olarak tarandı. Nüfus ile ilgili bilgiler, illerin gayrisafi milli hasılası (GSMH), hastane sayısı, erkek nüfusu, hekim ve uzman hekim sayıları Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) mevcut kayıtlarından alındı. Her il ve bölge için KOM'lı asker hasta görülme oranları saptandı. İllere göre KOM görülme sıklığı ile GSMH, hastane, hekim, uzman hekim sayıları arasındaki korelasyon Pearson Testi ile ölçüldü. Bulgular: İllere göre KOM görülme sıklığına bakıldığında ilk 5 sırayı Şırnak, Siirt, Muş, Bingöl ve Tunceli, son 3 sırayı ise Konya, İstanbul, Antalya aldı. Coğrafi bölgelere göre dağılımda ise Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ilk üç sırayı aldı. İllere göre KOM'lı hasta sayısı ile GSMH karşılaştırıldığında tersine ve yüksek derecede anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. İllere göre KOM'lı asker hasta sayısı ile hastane sayısı, uzman hekim sayısı ve toplam hekim sayısı karşılaştırıldığında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü. Sonuç: KOM'nın coğrafi dağılımı ülkedeki gelir dağılımı ile ters orantılı olarak güçlü etkileşim göstermektedir

The Geographıcal Dıstrıbutıon Of Soldıers Wıth Chronıc Otıtıs Medıa In Our Country Summary

Güngör A., Cıncık H., Doğru S., Kapucu B., Konak M.

Objective: To investigate the geographical distribution of soldiers with chronic otitis media (COM) and to analyse the aetiological factors contributing to differences. Materials and Methods: The records of soldiers who had been diagnosed with COM during otolaryngology visit at a central hospital in Istanbul between January 2003 and December 2005 were screened retrospectively. Data of population, gross domestic product, number of doctors (physicians and specialists) and hospitals per city were obtained from Turkish Statistical Institute. The frequency of soldiers with COM per city and region was assessed. The correlation between the frequency of COM per city and the data of population, gross domestic product, number of doctors (physicians and specialists) and hospitals was assessed by Pearson's test. Results: The cities of Şırnak, Siirt, Muş, Bingöl and Tunceli were the first five cities whereas Konya, İstanbul and Antalya were the last three with regard to the frequency of COM per city. The Eastern, Black Sea and Southeastern Regions were the first three regions with regard to the frequency of COM per region. There was a significant inverse correlation between the frequency of COM and gross domestic product per city. However, there was no statistically significant relationship between the frequency of COM per city and the population, number of doctors and hospitals. Conclusion: There is a significant inverse relationship between the frequency of COM and distribution of income within our country.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale