Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Maksillofasiyal Kırığı Olan 121 Olgunun Değerlendirilmesi Ve Literatürle Karşılaştırılması
 

Maksillofasiyal Kırığı Olan 121 Olgunun Değerlendirilmesi Ve Literatürle Karşılaştırılması

Öktem F., Demir Z., Velidedeoğlu H., Çelebioğlu S.

Birçok çalışma, maksillofasiyal kırıkların nedenleri ve insidansının, ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörlerine göre değişiklikler gösterdiğini ortaya koymuştur. Biz de 2004 ve 2005 yıllarında, kliniğimizde tedavi edilen maksillofasiyal kırıkların insidans ve sebeplerini inceledik. Vakaların yaşı, cinsiyeti, kırığın sebebi, kırığın anatomik bölgesi ve tedavi şekilleri gibi veriler toplanarak gözden geçirildi. İki yıllık süre içerisinde kliniğimizde maksillofasiyal kırık nedeniyle 121 hasta tedavi edilmişti. Hastaların ortalama yaşı 30,5 olup, en küçüğü 4, en büyüğü ise 82 yaşındaydı. Erkek/kadın oranı 2,8/1 idi. Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, trafik kazaları serimizde de maksillofasiyal kırıkların sebepleri arasında ilk sıradaydı (%42). Diğer nedenler; darp (%27), düşme (%23), sert cisim çarpması (%7), ateşli silah yaralanması (%1) şeklindeydi (Tablo-1). Bizde de, diğer çalışmalarda olduğu gibi mandibula en sık kırık görülen kemikti (%43). Bunu zigoma kırıkları (%30) ve maksilla kırıkları (%27) takip ediyordu (Tablo-2). Hastalarımızın büyük bir bölümü (92 hasta, %76) açık redüksiyon ve rijit fiksasyon yöntemiyle tedavi edilmişlerdi. Geri kalan 29 hasta (%24) ise kapalı redüksiyon ve konservatif tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edildiler. Elde ettiğimiz veriler, maksillofasiyal kırıkların sebep ve insidansının her ülkede farklı olduğu görüşünü destekler nitelikteydi. Birçok gelişmiş ülkenin tersine bizde hala trafik kazaları en sık maksillofasiyal kırık nedeniydi. En çok kırık görülen anatomik bölgeler de etiyolojik sebeplere göre değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmada kendi bulgularımız literatürdeki diğer çalışmalardan elde edilen bulgularla karşılaştırılmıştır.

Analysıs Of 121 Patıents Wıth Maxıllofacıal Fractures And Comparıson Wıth The Lıterature

Öktem F., Demir Z., Velidedeoğlu H., Çelebioğlu S.

Many studies have shown that the causes and incidence of maxillofacial fractures are influenced by social, cultural, economic, and enviromental factors. We analysed the causes and incidence of maxillofacial fractures treated in two years (2004-2005) at our clinic. Data regarding, age, gender, cause of fracture, anatomic site, and treatment modalities were reviewed. 121 patients with maxillofacial fractures were treated at our clinic in two years. The age range was 4 to 82 years (mean 30,5). The male to female ratio was 2.8/1. The most common cause was traffic accidents (%42) as in many developing countries. Other common causes included assaults (%27), falls (%23), hitting hard objects (%7), gun shot injury (%1) (Table-1). Mandibular fractures were most common (%43) in our series as seen in other studies and were followed by zygoma (%30) and maxilla fractures (%27) (Table-2). High percentage of patients, 92 patients ( %76 ) were treated by open reduction, and rigid fixation. The other 29 patients (% 24) were treated by closed reduction and conservative tecniques. Our findings support that the causes and the incidence of maxillofacial fractures vary from one country to another. Traffic accidents were still the most common cause of maxillofacial fractures in our series contrary to developed countries. The most common anatomic site of fractures can vary according to the etiologic factors. In this study we compared our results with those reported in the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale