Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Açık Kavite Timpanomastoidektomi'de Uzun Dönem Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlarımız
 

Açık Kavite Timpanomastoidektomi'de Uzun Dönem Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlarımız

Samim E., Göçmen H., Emir H., Uzunkulaoğlu H., Ceylan K., Kızılkaya Kaptan Z.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kolesteatoma nedeniyle açık kavite timpanomastoidektomi uyguladığımız olguların, uzun dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmektir. Materyal ve metod: Çalışmamızda, Ocak 1994 ve Aralık 1997 tarihleri arasında kliniğimizde kolesteatoma nedeniyle açık kavite timpanomastoidektomi ve aynı seansta işitme rekonstrüksiyonu yapılan 114 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların dosyaları, ameliyat ve odyolojik kayıtları incelenerek, poliklinik kontrollerine düzenli gelen ve kayıtları tam olan 50 olgu çalışmaya dahil edildi. Her dosyadan, demografik ve klinik veriler toplandı. Klinik verilerde, cerrahi teknikler, komplikasyonlar, kavite temizliğini sağlamak amacıyla gerekli olan takip sayısı, uygulanan tedaviler ve ilk başvuru ile postoperatif en son kontrolde bulunan odyometrik sonuçlar değerlendirildi. Meatal stenoz, skar oluşumu, enfeksiyon, kolesteatoma nüksü ve greft zarın durumu detaylı olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortancası 23.5 (9-56 arasında) idi. Yapılan son muayene, cerrahiden 10-14 yıl sonraydı ve bu kontrollerde kaviteler %96 vakada kuru ve kendi kendini temizleyebilen şekilde bulunurken, sadece 2 vakada (4%) nemli olarak değerlendirildi. Uzun dönem takip sonucunda, %34 vakada hava-kemik aralığının 20 dB'in altında olduğu ve %46 vakada 10 dB ve üzerinde kazanç sağlandığı görüldü. Ameliyattan önceki hava yolu eşikleri 51.0±16.51 dB iken, son kontrollerde bu değerin 45.9±17.12 dB'e indiği gözlendi (p=0.031). Cerrahi revizyonlar vakaların %10'unda nüks kolesteatoma ve %20'sinde greft zar perforasyonu nedeniyle yapılmıştır. Sonuç: Bu uzun dönem sonuçlarımız ile kolesteatoma cerrahisinde açık kavite timpanomastoidektomi girişiminin, düşük rekürrens oranı, kapalı kavite ile kıyaslanabilecek işitme sonuçları ve az miktardaki kavite problemleri ile iyi bir tedavi seçeneği olma özelliğini günümüzde de koruduğunu bildiriyoruz.

Late Anatomıcal And Functıonal Results Of Open-Cavıty Tympanomastoıdectomy

Samim E., Göçmen H., Emir H., Uzunkulaoğlu H., Ceylan K., Kızılkaya Kaptan Z.

Objective: The aim of this study is to evaluate the late anatomical and functional results of cases who had open-cavity tympanomastoidectomy for chronic otitis media with cholesteatoma. Material and method: In this study, 114 cases who had open-cavity tympanomastoidectomy and hearing reconstruction at the same time for chronic otitis media with cholesteatoma in our clinic, between January 1994 and December 1997 were retrospectively chart reviewed. The peroperative and postoperative clinical and audiological datas of these patients were evaluated and 50 cases who came to visits properly and had audiological tests were included in the study. In clinical datas, surgical techniques, complications, the status of cavity and the number of visits necessary for cavity cleaning, medical therapies and the hearing results of pre- and postoperative period were analyzed. Results: The mode age of the cases who were included in the study was 23.5 (between 9-56). The last examinations were performed 10-14 years postoperatively and at that period of time 96% of the cavities were dry and self-cleaning, while only 4% of them were humid. Air-bone gap values at the late controls were lower than 20 dB in 34% of the cases and gain was more than 10 dB in 46% of them. The mean preoperative pure-tone air threshold was 51.0±16.51 dB and after the last examinations this value was 45.9±17.12 dB (p=0.031). Surgical revisions were performed for the recurrens of cholesteatoma in 10% and for the perforation of greft in 20% of the cases. Conclusion: With our late anatomical and functional results, we can say that, open-cavity tympanmastoidectomy in chronic otitis media with cholesteatoma is still a good choice of surgical therapy with low and acceptable rates of recurrens and cavity problems and hearing results were comparable with intact-canal tympanomastoidectomies.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale