Servikal Tüberküloz Lenfadenit

Özdem C., Özbek C., Öksüzler Ö., Tuna E.

Amaç: Bu çalışmada, servikal tüberküloz lenfadenitin tipik klinik seyri, tanı ve tedavisi araştırılmıştır. Yöntem: Servikal tüberküloz lenfadenit tanısıyla tedavi alan 56 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Tedavide nodal eksizyon ve sonrasında antitüberküloz tedavi uygulanmış ve sonuçları incelenmiştir. Bulgular: Bazı hastalarda fistülüzasyonla beraber başlıca semptom boyunda kitledir. Kitle en sık posterior (%50) ve derin servikal lenf nodlarında (%32) lokalize olarak bulunmuştur.. Tüberküloz lenfadenit kesin tanısı tüm hastalarda histopatolojik tanı ile konmuş, 16 (%29) hastada pozitif kültür sonucu ile doğrulanmıştır. Tüm hastalarda kombine antitüberküloz kemoterapi ve cerrahi tedavi sonrasında iyileşme sağlanmıştır. Sonuç: Serrvikal tüberküloz lenfadenit tanısında klinik ve histopatolojik değerlendirme önemlidir. Tedavide antitüberküloz kemoterapi uygulanır ve cerrahinin yeri sınırlıdır.

Cervıcal Tuberculous Lymphadenıtıs

Özdem C., Özbek C., Öksüzler Ö., Tuna E.

Objective: This study was designed to investigate the typical clinical presentation, diagnosis and treatment of cervical tuberculous lymphadenitis. Methods: Medical records of 56 patients, who were treated for cervical tuberculous lymphadenitis, were retrospectively reviewed. The treatment protocol consisted standard anti-tuberculous medication followed by nodal excision of the cervical lymphadenitis and results of the treatment were evaluated. Results: The chief complaint was a neck mass with a concomitant fistula formation in some of the patients. Mass was localized mostly the posterior (%50) and deep cervical lymph nodes (%32). Definitive diagnosis of the tuberculous lymphadenitis was confirmed with histopathologic studies in all of the patients and cultures yielded positive results 16 (%29) of the patients. All patients recovered from cervical tuberculous lymphadenitis by combined anti-tuberculous chemotherapy and surgery. Conclusion: Clinical presentation of the patients and histopathological assesment are important in the diagnosis of cervical tuberculous lymphadenitis. Tuberculosis of the cervical lymph nodes responds well to anti-tuberculous medication and the role of the surgery is limited.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale